Ny rapport om kreft ved Rosenborg i Trondheim

Forskere har sjekket 8 500 personer som jobbet og studerte ved NTNUs tidligere lokaler på Rosenborg. Det er ikke flere tilfeller av kreft i denne gruppen enn i resten av befolkningen.

I enkelte undergrupper var det derimot en overhyppighet av kreft fram til utgangen av 2005. I første rekke var den økte forekomsten knyttet til virksomhet av ansatte og studenter ved laboratorier hvor det har vært bruk av kreftfremkallende stoffer. Ny kunnskap tyder på at det kan ha vært en sammenheng mellom arbeidsmiljøet på Rosenborg og overhyppighet av enkelte typer kreft i en avgrenset periode, men forskerne bak rapporten vil ikke utelukke at opphopningen av krefttilfeller skyldes tilfeldigheter.

Det kommer frem av en undersøkelse som Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har utført i samarbeid med Kreftregisteret på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Kreft på 90-tallet

På midten av 1990-tallet ble det observert en opphoping av lymfohematologisk kreft (LH-kreft) blant studenter og ansatte ved Rosenborglaboratoriene i Trondheim. Det ble derfor satt i gang undersøkelser. Den første STAMI-rapporten kom i 2007, og omfattet rundt 8 100 personer som hadde en fortid på Rosenborg. Den rapporten konkluderte med at det ikke var noen overhyppighet av denne typen kreft når en så på hele gruppen fra 1953 til 2005.

En medisinsk ekspertgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet, anbefalte at en på et senere tidspunkt skulle følge opp de som hadde vært tilknyttet Rosenborg-laboratoriene. Det er denne oppfølgingsrapporten som nå foreligger.

Ikke unormalt høyt

Forskerne ved STAMI har sett på kreftrisikoen blant dem som oppholdt seg i kortere eller lengre perioder på Rosenborg helt fra tidlig på 1960-tallet. Vel 8500 ansatte, stipendiater og studenter har blitt sjekket mot Kreftregisteret. Forskerne har undersøkt antall kreftsykdommer i blod- og lymfedannende organer. De fant i alt 47 tilfeller av slik kreft i den aktuelle tidsperioden. 21 av tilfellene er blitt påvist etter forrige STAMI-rapport, det vil si i perioden fra 2006 til 2012. Tallene er ikke unormalt høye sammenlignet med resten av befolkningen.

Normalt antall krefttilfeller siste sju år

I enkelte undergrupper var det imidlertid en overhyppighet av kreft fram til utgangen av 2005. Det gjaldt i første rekke blant ansatte og studenter ved laboratorier hvor benzen og formaldehyd ble brukt. Ny kunnskap fra senere år viser at det er farligere å bli utsatt for stoffer som benzen og formaldehyd enn en tidligere har vært klar over. Men i de siste sju årene som undersøkelsen omfatter, ble det ikke funnet overhyppighet i disse spesielt utsatte gruppene. Kunnskapsdepartementet vil nå sette seg grundig inn i rapporten.

Du kan lese hele rapporten her.

Rosenborgrapporten.pdf

     

Til toppen