Kriminalomsorgen bestemmer hvor fanger skal sone

– Fra flere hold fremstilles det som oppsiktsvekkende at innsatte kan bli overført til Norgerhaven fengsel i Nederland uten eget samtykke. Men overføringer mellom fengsler uten innsattes samtykke skjer så å si hver eneste dag i Norge, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen (FrP).

Straffegjennomføringsloven gir kriminalomsorgen myndighet til å overføre innsatte fra et fengsel til et annet. Dette gjøres av flere grunner. En av grunnene er plassmangel, som i øyeblikket er det største problemet i norsk kriminalomsorg. 

Plassmangelen er også årsaken til at endel innsatte må gjennomføre straff langt fra hjemstedet i Norge. Det skjer i praksis hver eneste dag at innsatte blir overført fra et fengsel i Norge til et annet, til tross for at de selv ikke ønsker det. 

Ikke fritt fengselsvalg

– For å si det enkelt: det er ikke slik at personer som er dømt i norske domstoler har fritt fengselsvalg, og det har aldri vært slik. En overføring til Nederland uten innsattes samtykke vil derfor være i tråd med en årelang praksis i norsk kriminalomsorg, sier Brein-Karlsen.

Når en overføring skjer mot den innsattes vilje, har vedkommende selvfølgelig rett til å klage på avgjørelsen, og denne klageretten gjelder på nøyaktig samme måte for innsatte som blir besluttet overført til Nederland.

Mange vil frivillig sone i Nederland

Det er et mål at så mange som mulig av de som skal til Nederland, reiser dit frivillig. For tiden arbeider kriminalomsorgen med å kartlegge innsatte som ønsker å bli overført til Norgerhaven fengsel i Nederland på frivillig basis.

Kriminalomsorgen har løpende intervjuer og undersøker både domfelte i fengsel og de som står i soningskø med den hensikt å identifisere de som er aktuelle for soning i Nederland og de som ikke er det. Hittil har mange samtykket i overføring til Norgerhaven.

Hvem kan sone i Nederland?

Det er grunn til å minne om hvem som er målgruppen for Nederland-prosjektet, ettersom en del av kritikken bunner i misforståelser om dette. De som er aktuelle er mannlige domsinnsatte over 18 år, som har dommer over en viss lengde, som ikke har permisjoner og som har en viss tid igjen til antatt løslatelse.

Det er like viktig å presisere hvem som ikke er aktuelle, fordi det også her har vært og er misforståelser. Kvinner, varetektsinnsatte, forvaringsdømte, innsatte som er syke eller under legemiddelassistert rehabilitering (LAR-behandling) skal ikke til Nederland. Det skal heller ikke innsatte som har regelmessig besøk av barn under 18 år eller har rett til opplæring. De to siste gruppene er bare aktuelle for Nederland hvis de selv ønsker det.

Saksgang: Leie av fengselsplasser i Nederland

Til toppen