Krisescenarioer 2017: «Utbrudd av multiresistent bakterie i Vestfold»

Krisescenarior 2017 beskriver et nytt scenario om utbrudd av en multiresistent bakterie i Vestfold.

– Antibiotikaresistens er et stadig økende problem, som vanskeliggjør behandlingen av sykdommer som tidligere har vært enkle å bekjempe. Vi må være forberedt og analysen gir et godt grunnlag, understreker justis- og beredskapsministeren Per-Willy Amundsen.

Scenarioet om utbrudd av multiresistent bakterie gir en risiko- og sårbarhetsanalyse av et tenkt utbrudd av antibiotikaresistente MRSA-bakterier (meticillinresistente gule stafylokokker) som rammer både helsesektoren og matproduksjon). Sykehuset i Vestfold, et sykehjem, en svinebesetning og en besøksgård blir spesielt rammet. I rapporten drøftes flere utfordringer knyttet til forebygging og håndtering av et utbrudd, og DSB fremmer forslag til risikoreduserende tiltak.

I arbeidet med krisescenarioer analyserer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap svært alvorlige hendelser samfunnet bør kunne forebygge og håndtere konsekvensene av. Den nye delrapporten gir sammen med tidligere versjon av Nasjonalt risikobilde en oversikt over totalt 25 ulike scenarioer.

– Vi må erkjenne risikobildet for å kunne sørge for god beredskap, sier ministeren.

Rapporten vil bli sendt til relevante departementer og underliggende virksomheter.

Les rapporten hos DSB

Til toppen