VG, 12. april 2016

Krever full åpenhet

Flere tusen lokale idrettslag driver hver eneste dag aktiviteter for barn og ungdom over hele landet. Det er fra de tusener av medlemmer og frivillige at idretten henter sitt mandat. Tilliten bygges nedenfra.

Når det stilles spørsmål om bruken av fellesskapets penger er det viktig at idretten viser full åpenhet. De som må ha tillit til toppledelsen i Norges Idrettsforbund er foreldrene som står vakt på håndballcupen, trenerne for fotball-laget eller de som rydder skiløypene før sesongstart. De må ha den nødvendige tilliten til at de som sitter på toppen forvalter fellesskapets penger på en tilfredsstillende måte. Jeg lytter til grasrota og de forbundene som selv ønsker mer åpenhet.

Det er viktig for idretten selv med åpenhet

Det er idretten selv som har mest å tjene på full åpenhet. Når de ikke tar nødvendige grep for å sikre fullt innsyn om bruken av fellesskapets penger, er det min plikt som idrettsminister å iverksette tiltak.  

Etter den siste tidens debatt inviterte jeg NIFs ledelse til møte hos meg for å diskutere hvordan åpenhet skal praktiseres og hvordan tilliten i norsk idrett kan opprettholdes. Etter to møter mener jeg at det ikke er presentert tilfredsstillende tiltak som vil bidra til en god nok åpenhetskultur.  

Nye krav til NIFs sentralledd

I dag orienterer jeg NIF om at neste års tilskuddsbrev vil inneholde et nytt krav om innsyn for allmennheten i regnskapene for NIFs sentralledd. Kravene vil gjelde fra 1. januar 2017, ned på bilagsnivå.  NIFs sentralledd som pålegges dette kravet mottar nesten 90 prosent av sine inntekter fra offentlige midler. 

Det er ikke aktuelt å kreve det samme fra andre frivillige organisasjoner. Kravet vil heller ikke gjelde kretser, særforbund og lokale idrettslag som har som hovedoppgave å skape aktivitet og engasjement i lokalsamfunnet. Regjeringen ønsker ikke å pålegge de frivillige i norsk idrett mer byråkrati som vil stå i veien for at flere engasjerer seg i idretten.

Hva vil gjelde fra i dag?

Idretten behøver imidlertid ikke vente på et pålegg fra Kulturdepartementet for å gjennomføre mer åpenhet. Det er et sentralt prinsipp at nye vilkår for tilskuddsmottakere ikke skal gis tilbakevirkende kraft. Jeg vil likevel oppfordre NIF til å praktisere åpenhet om regnskapsopplysninger fra i dag av.

Den større sammenheng

Idrettens ansvar for en bedre åpenhetskultur stopper ikke med et krav fra Kulturdepartementet. Spørsmålet om åpenhet kan ikke reduseres til et spørsmål om reiseregninger. Derfor har jeg en klar forventning om at NIF utarbeider en åpenhetspraksis om blant annet anskaffelser, rammeavtaler og styrevervsregister.

Når NIF nedsetter et utvalg som skal jobbe for at idretten internt får en bedre åpenhetskultur legger jeg til grunn at de vurderer hvordan åpenhet skal og bør praktiseres overfor allmenheten, og ikke bare innad i medlemsorganisasjonen eller overfor offentlige myndigheter.  Arbeidet bør også reflektere at det vil være ulike forventinger til åpenhet for ulike deler av idrettsorganisasjonen.

NIF må klargjøre særforbundenes retningslinjer for åpenhet

Idretten må selv klargjøre hvordan særforbundene skal forholde seg til den nye åpenhetskulturen. For flere av de store særforbundene utgjør offentlige midler en mindre andel av inntektene. For Norges Fotballforbund utgjør de cirka 5 prosent av inntektene. Jeg vil likevel oppfordre alle særforbund til å praktisere samme åpenhet og innsyn som vi i dag varsler at vi vil pålegge sentralleddet.

Offentlighetsloven har aldri vært aktuell for idretten

Jeg registrerer at noen er bekymret for at NIF vil bli underlagt offentleglova.  

Det er uaktuelt. Det er gode grunner til at frivillige organisasjoner ikke er underlagt offentlighetsloven. Det går et viktig prinsipielt skille mellom offentlige myndigheter på den ene siden og frivillige organisasjoner på den andre. Jeg mener også det vil medføre urimelige administrative og økonomiske kostnader å pålegge frivillige organisasjoner å følge offentlighetsloven.

Avgjørende for troverdighet og tillit

NIFs toppledelse må bidra til at NIF skal beholde den tilliten de er så avhengige av. Vi må kunne ha tillit til at fellesskapets penger forvaltes på best mulig måte slik at den kommer hele idretten til gode. Tillit forutsetter åpenhet. Når det reises tvil om hvorvidt idretten praktiserer tilstrekkelig åpenhet, har idretten et problem. I bunn og grunn handler dette om idrettens sjel og idrettens framtid.