KS med ny halvårsrapport om aktuelle EU/EØS-saker

Av Line Håland Aaltvedt, EU-delegasjonen

KS ga nylig ut en ny utgave av «På gang i EØS» for våren 2013. Personvernforordningen og offentlige anskaffelser er blant hovedsakene KS vil engasjere seg i det kommende halvåret.

Leder Åse Erdal for KS' Brussel-kontor og medarbeider Hallvard Hoen med ferskeste utgave av "På gang i EØS". Foto: Line Håland Aaltvedt

I skrivet "På gang i EØS" gir KS en oversikt over noen utvalgte saker som diskuteres i EU/ EØS våren 2013 og som vil få innvirkning på norsk kommunesektor. Det kan skje ved at eksisterende regelverk endres eller nytt kommer til, eller ved at det lanseres nye samarbeidsordninger eller programmer som norske kommuner og fylkeskommuner kan delta i.

Skrivet er på rundt 30 sider og er delt inn i følgende kapitler: 1) «Tilstandsrapport» i EU og EØS, 2) Offentlige anskaffelser og støtte, 3) Arbeidsliv, 4) Helse, 5) Miljø, klima, energi og transport, 6) IKT, 7) EØS-midlene og EUs samhørighetspolitikk, og 8) Rådgivende forum.

Personvernforordning
Åse Erdal, leder ved KS’ Brusselkontor, trekker fram Europakommisjonens forslag til personvernordning som en særlig viktig sak for KS denne våren. Kommisjonen la i januar 2012 frem et forslag til personvernforordning som nå er til behandling i Rådet og Parlamentet. Formålet med forslaget er å modernisere dagens regelverk. Dersom det blir vedtatt vil det få betydning for offentlig sektors behandling av personopplysninger.

KS mener intensjonen i forslaget er god, men er skeptiske til om de foreslåtte tiltakene er vektet godt nok opp mot kostnadene de vil medføre. KS mener samtidig at forslaget er rettet mer mot det private enn mot det offentlige.

– Det er lagt opp til en one size fits all-løsning som ikke er hensiktsmessig. Tiltakene vil ikke føre til en særlig styrking av personvernet i offentlig sektor, men det vil koste mye å gjennomføre, sier Erdal.

Hun forteller at KS har jobbet mye sammen med sine søsterorganisasjoner og europeiske paraplyorganisasjoner for å holde seg orientert om prosessen og prøve å påvirke. Dette arbeidet vil fortsette utover våren.

I tillegg til personvernforordningen nevnes offentlige anskaffelser og arbeidslivssaker som andre viktige saker for KS det kommende halvåret.

– Godt verktøy
«På gang i EØS» kommer ut to ganger i året. Det er ment å gå noe dypere enn det månedlige nyhetsbrevet og gi en samlet oversikt over relevante aktuelle EU-saker. KS-kontoret i Brussel får innspill og hjelp til innlegg fra medarbeidere fra hele KS-organisasjonen, som de så har ansvaret for å sammenfatte til ett dokument.

Erdal mener «På gang i EØS» er et nyttig verktøy for KS-ansatte og medlemmer for å holde seg oppdatert om det som skjer i EU.

– Det er en enkel og fin måte å orientere seg om konkrete saker på. Helheten og bredden er svært nyttig, og man ser aktualiteten i de ulike sakene, forklarer hun.

Hun mener det er stor interesse for EU-politikk blant KS-medlemmer hjemme i Norge.

– Jeg merker engasjementet mer og mer, i form av medlemmer som ønsker foredrag om EU-spørsmål og andre som ønsker å komme på besøk til Brussel. Det har vært en jevn økning i interesse, forståelse og kunnskap om EU de siste 7-10 årene. Det synes vi her på Brussel-kontoret er en gledelig utvikling, sier Erdal.

Europapolitisk forum
«På gang i EØS – våren 2013» er et av temaene på neste møte i Europapolitisk Forum i Bodø 27. og 28. mai. Møtet skal drøfte oppfølgingen av aktuelle EU/EØS-saker, og også Regjeringens arbeidsprogram for EU/EØS-saker 2013 vil bli diskutert.

Europapolitisk forum er et dialogforum som setter aktuelle europapolitiske spørsmål på dagsorden som er relevant for alle forvaltningsnivåer. Forumets medlemmer er politiske representanter fra Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, KS, kommunalt og fylkeskommunalt nivå, samt Sametinget.

Mer informasjon:
Les hele «På gang i EØS – våren 2013» her
Temaside om kommunesektoren på Europaportalen

Til toppen