Kultur- og likestillingsministerens innlegg ved pressekonferanse om økonomiske tiltak

Kjære alle sammen,

Jeg skulle ønske at vi ikke trengte å stå her.

At vi ikke var i en så alvorlig situasjon at vi igjen må ha tiltak som går hardt ut over dere som lever av å samle folk, dere i kulturen, frivilligheten og idretten.

Dere har vært de som har blitt rammet hardest av tiltak hittil, og nå skjer det igjen.

Vi jobber nå etter tre hovedstolper:

For det første: Vi skal ha støtteordninger så lenge pandemien varer.

For det andre: Den forrige regjeringen innførte smittevernstiltak den ene dagen, og tiltak for de ulike bransjene mange uker etterpå. Det er det slutt på. Vi skal kjennetegnes av forutsigbarhet, at vi forstår bransjene og at smittevernstiltak og kompenserende tiltak skal sees i sammenheng.

For det tredje: Kulturfolk er arbeidsfolk, mange innen denne bransjen har ikke opparbeidet seg samme sosiale rettigheter som andre arbeidstakere og må derfor behandles særskilt, og med flere tiltak samtidig.

Men jeg vet også at støttende ord er en fattig trøst, det er støtteordninger dere trenger, så la meg bare være helt krystallklar:

Vi er her for dere.

Og dere, dere har ulike behov.

Det er svært mange som står bak et arrangement, flere enn de på scena.

Næringskjeden er lang og avlysning og nedskaleringer påvirker ikke bare arrangøren, eller artisten, men også underleverandører, de som rigger lyd og lys, og mange, mange andre som er helt essensielle for å gjennomføre et arrangement.

Vi har de siste tre ukene hatt mange møter med ulike deler av bransjen og har full forståelse for den frustrasjonen som nå råder.

Vi har siden omikron kom jevnlig levert støttetiltak – nettopp fordi ulike deler av bransjen ber om ulike løsninger.

For mange i kulturlivet var det avgjørende med forlenget ordning fra NAV om selvstendige næringsdrivende og frilansere, for mange underleverandører – så var det ekstremt viktig at lønnsstøtteordningen ble videreført.

På fredag så ga vi beskjed om at stimuleringsordningen blir gjeninnført, slik at vi kan holde aktiviteten i gang, mens vi i dag vil presentere en forbedra kompensasjonsordning.

Derfor er jeg ikke her for å komme med støttende ord, men for å presentere støtteordninger.

1,1 milliarder kroner fordeles til følgende fire ulike støtteordninger for kultur:

400 millioner kroner til kompensasjonsordninga for kultursektoren som vi allerede har forlenga fram til sommeren, med virkning fra 1. november.

Vi gjeninnfører stimuleringsordninga ut første kvartal i 2022 og setter av 300 millioner kroner til den.

Den får virkning fra 8. desember, da smitteverntiltakene kom.

300 millioner kroner skal fordeles til eksisterende virkemiddelapparat, og jeg vil raskt komme tilbake til fordelingen, og vi øker i tillegg støtten til musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer som ikke omfattes av andre støtteordninger med 100 millioner kroner for første kvartal 2022.

Så skal ikke jeg bli kjempeteknisk her, men vi gjør noen viktige forbedringer i kompensasjonsordninga som betyr mye for mange.

Vi endrer kompensasjonsordninga fra å kompensere for uunngåelige kostnader knytta til arrangementer, til å kompensere for tapte inntekter fra aktivitet sammenlignet med gjennomsnittsinntekt for planlagte arrangementer i perioden 2017 – 2019.

Kompensasjonsgraden settes til 70 prosent, altså en økning fra tidligere.

Man vil kunne ta ut overskudd.

Så lenge overskuddet går til å betale ut lønn i perioder uten oppdrag.

Slik tar vi hensyn til at noen jobber mye i perioder, men ingenting i andre perioder.

Samtidig fjerner vi muligheten til å ta ut rent utbytte.

Og vi likebehandler med dette arrangører og underleverandører som søkere.

Idretten rammes også hardt.

Arrangementer anbefales å avlyses og publikumsbegrensningene er like strenge som for kulturlivet ellers.

Derfor gir vi idretten og frivilligheten 600 millioner kroner til tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi, og midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren.

Skulle ikke de 600 millioner kronene være nok, vil vi fylle på.

Men vi gjør vi noen forbedringer, også i disse ordningene.

Nå vil det ikke lenger være noen forskjell på om arrangement blir avlyst eller nedskalert.

Dekningsgraden vil være den samme, 70 prosent, og ordningene gis tilbakevirkende kraft til 8. desember 2021.

For å oppsummere:

Vi gir altså nå kulturen, idretten og frivilligheten bedre og mer treffsikre ordninger, som treffer flere.

Ordninger som forhåpentligvis gir et sikkerhetsnett og en forutsigbarhet for alle dem som står i en tung og alvorlig situasjon.

Atter en gang må arbeidsfolk avlyse, flytte forestillinger og viruset gjør at vi må skuffe publikum.

Men det er nødvendig nå.

Også derfor skal vi stille opp økonomisk, over tid, for å hjelpe kulturen, frivilligheten og idretten så raskt, godt og treffsikkert vi kan, og vi lytter til behovene deres.

Takk.