Kultur å leve av

Flere kunstnere må fungere kommersielt og den statlige innsatsen på kunst og kulturfeltet må komme et større publikum til gode.

Den kulturelle og kreative næringen kan bidra med nytenkning og nyskapning – i tillegg til økonomisk verdi og arbeidsplasser.

Norge har alle forutsetninger for å lykkes, men da må vi våge og tenke nytt og vi må se nye sammenhenger og muligheter.

På tross av økonomisk uforutsigbarhet ønsker stadig flere å satse på et kreativt yrke og antall unge kunstnere i Norge øker. Noen mener tilfanget må begrenses. Regjeringen mener tvert imot at dette er en gyllen mulighet.

Det er kunnskap og kompetanse som Norge trenger. Men, som Kulturutredningen 2014 påpeker, kan ikke staten betale stipend til alle som ønsker å virke som kunstnere. Flere må fungere kommersielt og den statlige innsatsen på kunst og kulturfeltet må komme et større publikum til gode. Det henger sammen.

Regjeringen vil selvfølgelig fortsatt sikre en sterk og forutsigbar offentlig finansiering av kulturlivet. Men i tillegg vil vi bidra til at den delen av kunsten som har potensial til å gå rundt økonomisk kan få gjøre nettopp det.

Norge sender i økende grad norske talenter og kunstproduksjoner ut i verden, men det kommer få inntekter tilbake som kan bidra til ny skapende virksomhet. Her er det muligheter som våre nordiske naboer i større grad har klart å nytte seg av. Sverige og Finland er i dag blant verdens største eksportører av musikk og spill.

Norge har en mangfoldig kunstproduksjon på et høyt internasjonalt nivå. Det er ingen tvil om at kvaliteten er der. Det handler ikke om å nedjustere kunstens egenverdi, men å få det som skapes ut til et større publikum. Det vil styrke inntektsgrunnlaget for våre kunstnerne og gi dem flere økonomiske ben å stå på. Det vil på sikt styrke kunstens egen bærekraft, gjøre sektoren mer robust og mindre avhengig av stadig økende offentlige bevilgninger.

Nå er regjeringen i gang med å iverksette en historisk, målrettet satsing med konkrete tiltak. Satsingen skal bidra til at norsk kunst og kultur genererer inntekter tilbake som kan bidra til ny kunst og skapende virksomhet i hele landet.  

Sentralt i Regjeringens satsing er oppdrag til Kulturrådet, Innovasjon Norge og organisasjonene i Norwegian Arts Abroad.  De har et samlet overblikk over kunst- og kulturområdene og de kulturbaserte bedriftene i hele Norge. 

Norsk kulturråd har lyst ut nye tilskuddsordninger som skal styrke enkeltkunstnernes muligheter for økte inntekter, utvikle det regionale støtteapparatet rundt de utøvende og skapende kunstnerne, søknadsfrist er 5. september. Før helgen åpnet Norsk kulturråd sitt kontor for Kreativt Norge i Trondheim.

Innovasjon Norge er godt i gang med å bistå flere vekstkraftige kulturbaserte selskaper med kompetanse- og eksportprogram, bedriftsnettverk og enklere tilgang til kapital. Den 25. august lanserer Innovasjon Norge i samarbeid med Startup Norway, et investorprogram for bedrifter innen kulturell og kreativ næring kalt Angel Challenge for kreativ næring. Målet er å engasjere 20 investorer og 20 gründere fra den kreative næringen, fra hele landet.

Regjeringen vil følge opp satsingen. Vi vil gjøre det vi kan for å legge til rette for gode rammevilkår, men det er de norske kunstnerne, den norske kulturelle og kreative sektoren og de norske investorene, selskapene og gründerne som må gripe mulighetene og gjøre jobben.

Jeg har stor tror på at vi kan få dette til. Kultur gir oss noe å leve for, men det kan også gi oss noe å leve av. Om vi bare våger å tro på det.

Til toppen