Kulturdepartementet arbeider med en scenekunststrategi og ber nå om innspill fra aktører innen opera og musikkteater

Departementet har så langt hatt dialog med aktører innenfor profesjonell dans og teater om arbeidet med strategien. Vi ønsker nå også dialog med aktører innenfor opera og musikkteater.

Tidligere innspill til scenekunststrategien

I Meld. St. 8 (2018-2019) Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida (Kulturmeldingen) varsles det at Kulturdepartementet vil gjøre en strategisk gjennomgang av scenekunstfeltet. Departementet tar sikte på å ferdigstille denne høsten 2021.

Norsk scenekunst har vært i stor vekst og utvikling de siste 15 årene og det er behov for å se helhetlig og nytt på scenekunstområdet i lys av dette. Vi vil blant annet se på vilkårene for etablerte scenekunstkompanier i det frie scenekunstfeltet,  infrastrukturen for utvikling, produksjon og formidling av scenekunst og hvordan vi kan nå et større mangfold både blant aktørene og publikum. Et mål for regjeringen er at tilbudet av frie scenekunst skal nå en større del av befolkningen i Norge.

Kulturmeldingen angir en rekke nasjonale kulturpolitiske mål. Tre av hovedmålene er særlig aktuelle på scenekunstområdet: Målet om å skape kunst- og kulturuttrykk av ypperste kvalitet, målet om at kulturlivet skal fremme dannelse og kritisk refleksjon, og målet om at formidlingen av kulturuttrykk er både relevant, representativ og tilgjengelig.

Formålet med strategien er dermed å peke på hvordan det best kan legges til rette for at de kulturpolitiske målene kan nås på scenekunstområdet.

Det er en forutsetning for en vellykket strategi at involverte parter bidrar med kunnskap og erfaringer. Strategien, som opprinnelig skulle omtale profesjonell dans og teater, utvides nå til også å omhandle opera og musikkteater. Institusjoner for opera og musikkteater er en vesentlig del av scenekunstområdet og viktige kulturaktører i sine lokalsamfunn.

Departementet har så langt hatt dialog med aktører innenfor profesjonell dans og teater om arbeidet med strategien. Vi ønsker nå dialog med aktører innenfor opera og musikkteater og ber om korte skriftlige innspill der to eller flere av følgende spørsmål besvares:

  • Hvilke utfordringer for utvikling, produksjon og formidling av opera står operafeltet/scenekunstområdet overfor, og hvordan kan utfordringene løses? Gi eksempler.
  • Hvordan kan situasjonen koronapandemien har skapt, benyttes som et utgangspunkt for mer omstilling og innovasjon innenfor operaproduksjon og - formidling? Gi eksempler.
  • Hvordan sikrer vi operainstitusjonene mot fremtidige krisesituasjoner?
  • Hvordan ønsker du at operafeltet skal se ut om 5-10 år? Kort beskrivelse.

Skriftlige innspill sendes innen 15. april 2021 til postmottak@kud.dep.no  og merkes "Innspill scenekunststrategi" i emnefeltet. Alle innspill er offentlige, jf. Offentlighetsloven. Innspillene publiseres fortløpende her og journalføres i departementet. All behandling av personopplysninger i KUD er i tråd med personopplysningsloven og EUs forordning for personvern.

Personvernerklæring for Kulturdepartementet - regjeringen.no