Kulturdepartementet inviterer til idéverksted om forenkling av tilskuddsordninger

Staten overfører hvert år flere milliarder kroner i tilskudd til frivillige organisasjoner. Noen ordninger er store og brede, som momskompensasjonsordningen, andre er små og smale. Både frivillig sektor og staten er tjent med tilskuddsordninger som skaper mindre byråkrati og mer aktivitet.

Tid: 7. mars kl 09.00 – 11.00. Registrering og frokost fra kl. 08.30-09.00.
Sted: Oslo Kongressenter, Youngs gate 1, møterom Forum

Kulturdepartementet har nedsatt en ekspertgruppe som skal gå gjennom statens tilskuddsordninger og komme med innspill til den kommende stortingsmeldingen om den statlige frivillighetspolitikken. I denne forbindelsen arrangerer vi et idéverksted om forenkling av tilskuddsordninger, der både ekspertgruppen, forvaltere og representanter for frivilligheten vil delta.  

Ekspertgruppen ønsker diskusjon rundt følgende problemstillinger:

  1. Kriterier for tilskudd til frivillighet i endring. Hva er gode kriterier for generelt tilskudd til frivillighet? Medlem og lokallag er viktige kriterier i dag, men frivilligheten endrer seg. Finnes det flere gode kriterier som treffer frivillig engasjement i mange former og som er objektive og enkle i bruk? 

  2. Gjenbruk av informasjon. Det er sentralt i tanken om forenkling at informasjon kan gjenbrukes. Ideelt sett skal det kunne leveres informasjon bare én gang til det offentlige – once only-prinsippet. Hva er det som helt konkret kan gjenbrukes av informasjonen som etterspørres av tilskuddsforvalterne? Og hva er forutsetningene for gjenbruk? 

  3. Andre forenklingstiltak. Det er gitt mange innspill og råd om forenkling av tilskudd. Hva mener din organisasjon er det viktigste å ta tak i? Spill inn en til tre tiltak som vil gjøre det enklere for din organisasjon å søke og rapportere på tilskudd fra staten.  

Dagsorden

  1. Velkommen ved Frida Blomgren, statssekretær i Kulturdepartementet
  2. Innledning ved Elna Berge, seniorrådgiver i Frivillighetsavdelingen i Lotteri- og stiftelsestilsynet og leder av ekspertgruppa
  3. Gruppediskusjon

    Kaffepause 

  4. Plenumsdiskusjon
  5. Avslutning

Inviterte er organisasjoner, selskaper, statlige institusjoner og andre som ønsker å gi innspill til fremtidens frivillighetspolitikk. Det er plass til 50 deltakere. Dersom det blir for mange påmeldte vil som hovedregel plassene gå til de som melder seg på først, men kun én per organisasjon og med anledning til å fordele plassene slik at vi sikrer en bredde i deltakerne.

Bindende påmelding innen 1. mars 2018

Til toppen