Kulturdepartementet ønsker innspill til utlysningen av oppdraget om å levere kommersiell allmennkringkasting

Invitasjon til potensielle leverandører til én-til-én-møter med departementet for dialog om våre behov og mulige løsninger.

I tråd med Stortingets behandling av stortingsmeldingen om kommersiell allmennkringkasting jf. Innst. 235 S (2016- 2017) vil Kulturdepartementet kunngjøre et oppdrag om å levere kommersiell allmennkringkasting. Rammene for oppdraget er nærmere beskrevet i Meld. St. 14 (2016-2017) Kommersiell allmennkringkasting.

Kompensasjonsordningen vil bli innrettet i tråd med gruppeunntaket for tjenester av allmenn økonomisk verdi i EØS-regelverket. Oppdraget vil bli tildelt etter en skjønnhetskonkurranse som er åpen for alle interessenter.

Kulturdepartementet ønsker innspill fra potensielle leverandører om den nærmere utformingen av kunngjøringen. Vi inviterer derfor interesserte leverandører til én-til-én-møter med departementet for dialog om våre behov og mulige løsninger.

Vi oppfordrer potensielle tilbydere til å sende inn innspill til hvordan kunngjøringen bør utformes skriftlig i forkant av møtet. Møtet vil bli gjennomført i henhold til vedlagte møteplan. Punktene i møteplanen vil være like under alle møtene for å sikre likebehandling mellom aktørene.

Maksimal tid per leverandør er én time. Møtene vil bli gjennomført i løpet av uke 20 og 21. Ved påmelding vil hver enkelt leverandør få eksakt møtetidspunkt, sted og agenda.

 

Foreløpig agenda for møte

 1. Innledning ved KUD med informasjon om rammene for utlysningen, jf. Stortingets behandling av Meld. St. 14 (2016–2017). (ca. 10 minutter)
 2. Presentasjon av leverandør og leverandørens innspill til konkurranseopplegget.
 3. Spørsmål og diskusjon rundt tilbyders presentasjon.
 4. Departementet er her særlig interessert i innspill til følgende tema: 

  - Det vil være et vilkår etter gruppeunntaket at inntekter og utgifter knyttet til oppdraget skilles klart ut fra annen virksomhet. Dette kan gjøres enten gjennom et organisatorisk skille (dvs. at virksomheten som omfattes av oppdraget skilles ut i et eget selskap) eller gjennom ordninger med regnskapsmessig separasjon innenfor ett og samme selskap. KUD legger opp til å stille krav om et selskapsmessig skille, som innebærer at tilbyder må opprette et selskap som kun utfører aktiviteter knyttet til allmennkringkastingsoppdraget. Øvrige virksomhet hos tilbyder som ikke kan nyttes til allmennkringkastingsoppdraget må skilles ut i egne selskap.

  - Dersom tilbyders selskap er et konsern, skal transaksjoner mellom medieselskapet og andre selskaper i samme konsern ha forretningsmessig grunn i medieselskapets interesse og være på vanlige forretningsmessige vilkår, jf. aksjeloven og allmennaksjeloven § 3-9 første ledd. Departementet vurderer om tilbyders selskap bør pålegges å innrette sin virksomhet i tråd med OECDs retningslinjer for hvordan transaksjoner med nærstående selskaper skal dokumenteres og prises[1] 

  - Departementet legger opp til at det i sin vurdering av ulike tilbydernes søknader legges vekt på søkers planer for allmennkringkastingstilbudet som tildelingskriterier, herunder tematisk og sjangermessig bredde i tilbyders planer for allmennkringkastingstilbudet (vektes 40 %), hyppighet og omfang av egne nyhetssendinger med base i den sentrale nyhetsredaksjonen (vektes 30 %), hyppighet og omfang av norskspråklige programmer for barn og unge (vektes 15 %) og planlagt ressursbruk på norsk film og tv-drama (vektes 15 %).   Departementet legger opp til at det under hvert tildelingskriterium gjøres en samlet vurdering av hver enkelt søknad med utgangspunkt i hhv omfang/hyppighet i programplanene og planlagt ressursbruk i hele avtaleperioden. Tilbyders planer for programtilbudet og ressursbruk vil inngå i avtalen og være forpliktende i hele avtaleperioden.

  - Statens kompensasjon vil maksimalt kunne dekke tilbyders nettokostnader knyttet til oppdraget med inntil 15. mill. euro i året, inkludert en rimelig fortjeneste. Departementet ber om innspill fra aktørene på hva som er et rimelig avkastningsnivå på investert kapital gitt virksomhetens karakter.

  - Departementet legger opp til at det allmennkringkastingstilbudet skal leveres på én navngitt lineær kanal, samt en ikke-lineær tjeneste. Departementet ber om innspill fra tilbyderne på om dette vil være en hensiktsmessig måte å avgrense leveransen av allmennkringkastingsinnholdet på. 


 5. Spørsmål

Påmelding

Per e-post til avdelingsdirektør Øyvind Christensen (oyvind.christensen@kud.dep.no) med kopi til seniorrådgiver Harald Høiby (harald.hoiby@kud.dep.no).

 

Påmeldingsfrist

Frist for å melde interesse for å delta på én-til-én-møte: torsdag 18. mai 2017.

Kulturdepartementet gjør oppmerksom på at konkurransen faller utenfor anskaffelsesdirektivet og anskaffelsesloven. Det er derfor ikke gitt at selve oppdraget vil bli kunngjort i Doffin.[1] OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations

Til toppen