Kulturministeren om Bokmessen i Frankfurt 2019 i Stortinget i dag

Kulturminister Linda Hofstad Helleland har i dag svart på interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) om Frankfurt.

- Norge som hovedland på Bokmessen byr på en unik sjanse for å videreføre og løfte det internasjonale gjennomslaget for norsk litteratur i utlandet. I tillegg til litteratur og bøker, vil norsk musikk, dans, teater og visuell kunst vises frem ved kulturinstitusjoner over hele Tyskland, gjennom hele året. Tyskland er et svært viktig eksportmarked for alle kulturnæringene. Vi skal høste av investeringen i lang tid også etter selve gjennomføringen, sa kulturminister Helleland.

Les hele kulturministerens innlegg her:

President,

Jeg vil først takke representanten Trine Skei Grande, ikke først og fremst for å sette denne interpellasjonen på dagsorden, men for å ha vært en enestående pådriver for at vi ble hovedland i Frankfurt. Det har jeg lyst til å gi honnør til representanten for. Så synes jeg selvsagt også at det er fint at Stortinget debatterer og løfter denne saken. Og jeg kan stille meg hundre prosent bak det som representanten tok opp i sitt innlegg, det var et veldig godt innlegg. Nå har vi anledningen til å diskutere hvordan vi skal benytte en av de største satsingen på norsk kultur utenlands i nyere tid. For det er ingenting annet enn det det betyr, det at Norge skal være hovedland på Bokmessen i Frankfurt i 2019.

Og jeg er helt enig med representanten Grande: Denne satsingen skal bidra til å løfte norsk litteratur og all norsk kultur. Den skal ikke kun gjelde for noen få år, men være en mulighet for et langsiktig løft for eksport av et mangfold av norsk kultur.

Jeg er opptatt av hva Norge som ambisiøs kulturnasjon kan få ut av denne satsingen. Og hva Norge kan bidra med ut i verden! 

Jeg besøkte Bokmessen bare for noen uker siden. Jeg ble veldig imponert!

Jeg ble imponert over omfanget og mangfoldet, og ikke minst den norske synligheten. Ikke bare blant dem som satt og forhandlet om rettigheter til bøker, men den norske standen var imponerende. Bokmessen i Frankfurt er den viktigste internasjonale arenaen for avtaler om salg av rettigheter til skjønnlitteratur og sakprosa til hele verden. Jeg fikk et klart inntrykk av hva det betyr for norsk litteratur å komme ut i verden på denne arenaen, der man møter utstillere fra over 100 land og mer enn 250 000 besøkende hvert år.

Det var også spennende å få inntrykk av Bokmessen som en viktig kulturinstitusjon i Europa. Bokmessen setter søkelys på Europa som prosjekt, der ytringsfrihet, demokrati, kunst og kultur skal være sentrale tema.  

Det er, og har alltid vært, av stor betydning for norske kunstnere å kunne arbeide internasjonalt. Internasjonalisering bidrar til impulser og eksponering av norsk kunst og kunstnere. Mulighetene for økt etterspørsel etter norske kunstneres arbeid og den enkelte kunstners inntjening kan gi grunnlag for flere arbeidsplasser. Internasjonal eksponering bidrar også til et positivt omdømme for Norge.

Et eksempel på dette fikk jeg da jeg besøkte New York og det anerkjente forlaget FSG (Farrar, Straus & Giroux) for to uker siden. Jeg var stolt som kulturminister, da jeg fikk høre hvordan forlaget arbeider med våre store forfattere, og om hvor uhyre populære noen av dem er i New York. For eksempel den fantastiske mottakelsen som Karl Ove Knausgård har fått i New York. Jeg ble spurt om ham mange ganger da jeg fortalte at jeg var den norske kulturministeren, ikke bare av litteraturbransjen, men av kulturlivet i New York som hadde veldig behov for å snakke om norske Knausgård. Forlaget kunne også fortelle at de nå skal hive seg over den nye boken til Åsne Seierstad og begynne oversettelsen av den.

Jeg er også veldig glad for hvordan norske myndigheter i USA jobber med litteratur. Det er en av deres hovedprioriteringer å være en sterk bidragsyter også fram mot 2019, med å løfte oppmerksomheten om norsk litteratur fram mot Frankfurt.

Gjennom Nordisk Ministerråd fremmer vi norsk litteratur, språk og det nordiske kulturfellesskapet. Det er stor interesse for nordisk litteratur i Europa og i resten av verden. Til neste år skal nordisk kunst og kultur være sentral under den fellesnordiske kulturmønstringen Nordic Matters i London. Den vil finne sted på Londons største kultursenter, Southbank Centre, og vare gjennom hele året.

Siden Norge også skal være vertsland for Nordisk Ministerråd neste år, så har vi løftet fram litteratur som en av våre hovedprioriteringer. Det gir oss et momentum som vi må utnytte.

For at vi skal lykkes i Frankfurt går veien via en rekke initiativ og arrangementer som de jeg har nevnt. Norge som hovedland på Bokmessen byr på en unik sjanse for å videreføre og løfte det internasjonale gjennomslaget for norsk litteratur i utlandet.
I tillegg til litteratur og bøker, vil norsk musikk, dans, teater og visuell kunst vises frem ved kulturinstitusjoner over hele Tyskland, gjennom hele året. Tyskland er et svært viktig eksportmarked for alle kulturnæringene.

På årets messe var det flere norske kulturaktører som representerte andre kulturuttrykk enn litteratur. De var til stede for å se på muligheter for samarbeid og potensiale for Frankfurt-satsingen. Det er gledelig at det er så stort engasjement og entusiasme på tvers av sjangre for dette prosjektet.

Foreløpig er prosjektet Norge som hovedland på Bokmessen i Frankfurt i 2019 kun muligheter og potensial. Stillingen som prosjektleder er lyst ut og vil besettes om kort tid. I løpet av neste år skal prosjektet ta form, og prosjektfasen går frem til 2022. Vi skal høste av investeringen i lang tid også etter selve gjennomføringen.

Satsingen krever et utstrakt samarbeid mellom ulike aktører på kulturfelter i Norge og internasjonalt, som representanten Grande var inne på. Også mellom offentlige og private aktører. For å lykkes med den brede kulturmønstringen internasjonalt må nye samarbeidsmodeller utvikles slik at nye resultater skapes. Den treårige forberedelsesfasen legger til rette for å utvikle dette langsiktig - og sikre varighet ut over 2019. Her er det opp til samarbeidspartene å utnytte mulighetene.

Norsk bokbransje og de andre kulturbransjene bør også ha et langtidsperspektiv som insitament til å utvikle og investere i gode nasjonale salgsapparater. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2017 foreslått å gi et større oppdrag til Innovasjon Norge om å satse målrettet på kulturnæring. Dette skal styrke mulighetene for å videreutvikle innovative og vekstkraftige bedrifter.

President,

Etterspørselen etter kunst og kultur har aldri vært større. Norge har talenter og kunstproduksjon på et høyt internasjonalt nivå, og det er et stort potensial for å skape nye arbeidsplasser. Satsingen på innovasjon Norge skal bidra til økt investering i norske kunstproduksjoner, talenter og rettigheter.

Innovasjon Norge og Kulturrådet kan nå, sammen med NORLA og de andre kultureksportorganisasjonene, OCA, Music Norway, Norwegian Craft, Danse- og Teatersentrum, Norsk Filminstitutt og DOGA, forsterke eksisterende virkemidler og utvikle nye. Denne storsatsingen på kulturnæring vil intensivere muligheten for langsiktige resultater av Frankfurt-satsingen ved at den vektlegger de bransjemessige og næringsmessige sidene ved hovedlandsprosjektet.

Samarbeid mellom eksportorganisasjonene, utøverne, og UD og utenriksstasjonene er en forutsetning for effektive tiltak som virker. Utenriksstasjonene gjør et viktig arbeid som kontaktledd og fasilitatorer internasjonalt. Hovedmålet er å styrke etterspørselen etter norsk kunst og norske kunstuttrykk  - over tid. Det arbeides her med alle ledd i den kulturelle og kreative næringen, slik at støtteapparatet for kunstnerne kan utvide sine nettverk internasjonalt og stå bedre rustet til å løfte norsk kunst inn i det internasjonale.

President,

Jeg ser frem til å jobbe videre med samarbeidet, og har forventninger til resultatene av Frankfurt-satsingen. Sammen med de andre sentrale kulturpolitiske virkemidlene vi har i Norge, skal vi bidrar til at norske kunstnere kan produsere et mangfold av uttrykk i tiden fremover. At Norge skal få vise frem det mangfoldet og den fantastiske høye kvaliteten vi har på norsk kunst og kulturproduksjon, men også at Frankfurt kan være en viktig talerstol for å komme ut med et viktig budskap og formidle norske verdier i 2019.

 

Til toppen