Kulturministeren samler Norden om åpenhet og likestilling i idretten

Kulturminister Linda Hofstad Helleland og hennes nordiske kolleger er blitt enige om en felles nordisk erklæring om økt innsats for godt styresett i idretten.

Utøverrepresentant Thor Hushovd og kulturminister Linda Hofstad Helleland under toppidrettsmøtet på Svalbard.
Norges utøverrepresentant Thor Hushovd og kulturminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Kulturdepartementet

- Godt styresett, demokrati, åpenhet og likestilling er avgjørende for idretten. Dette er sentrale verdier for å sikre deltakelse, inkludering, prestasjoner og konkurranse innenfor rammen av et felles regelverk. De nordiske idrettsministrene mener det er viktig å øke bevisstheten om god ledelse i idretten, sier Linda Hofstad Helleland.

- Vi har gode erfaringer med likestillingsarbeidet i Norden og dette har overføringsverdi til den internasjonale idrettsbevegelsen, sier Linda Hofstad Helleland.

Hensikten med idrettstoppmøtet på Svalbard er å drøfte hvordan nasjonale myndigheter og idretten kan bidra til godt styresett i idrett, spesielt med tanke på antidopingarbeid og rekruttering av flere kvinnelige ledere i idretten.

Både tidligere og nåværende toppidrettsutøvere fra de nordiske landene deltar på møtet for å dele sine erfaringer med ministrene.

Idrettstoppmøtet på Svalbard arrangeres som del av Ministermøtet for kultur 24.-26. april.

Uttalelsen fra de nordiske idrettsministrene:

Nordisk oppfordring til økt innsats for godt styresett og likestilling i idrett

Godt styresett, demokrati, åpenhet og likestilling skaper muligheter og utvikling. Dette er fundamentale verdier som må være kjernen i enhver idrettsorganisasjon.

Vi, de nordiske ministrene, har som målsetting å skape større bevissthet og respekt for prinsippene om godt styresett i idretten. For å sikre at idrett – på alle nivå – er ren, rettferdig og åpen for alle, er det avgjørende at:

1. Idretten er basert på sportslig integritet og etisk praksis.

Bruk av forbudte stoffer eller forbudte metoder undergraver idrettens identitet, integritet og omdømme. Alle idrettens organer bør forplikte seg til kampen mot doping og til innføringen av etiske prinsipper og praksiser.

2. Idretten er ansvarlig, åpen og inkluderende.

Idrett handler om deltakende, sosialt utbytte, prestasjoner og konkurranse innenfor rammene av et felles regelverk. Idrettsorganisasjoner må gjenspeile medlemmenes behov og ønsker og samtidig være åpen for nye medlemmers behov og ønsker. Organisasjonene må skape en ansvarlig, åpen og inkluderende idrett.

3. Idretten øker sin innsats for likestilling.

Idrettsbevegelsen må sikre at medlemsmassen har like muligheter til deltakelse.  Mangfold og likestilling gir ulike perspektiver, ideer og løsninger. Samtidig utnyttes ressursene som allerede finnes i organisasjonen. Disse ressursene må idretten tørre å satse på.  

Til tross for at kvinner og jenter har fått flere og bedre muligheter for deltakelse i idrett, er menn overrepresentert og kvinner underrepresentert, spesielt i lederstillinger. Det må arbeides målrettet for å sikre kjønnsbalanse i posisjoner der beslutningene tas. De nordiske landene anerkjenner det arbeidet IOC allerede har initiert for mer likestilling.

De nordiske landene mener blant annet at: 

  • Likestilling kan innlemmes i alle overordnede strategidokumenter slik at det er gjennomgripende på alle felt - i alt arbeid organisasjonen gjør.
  • Det kan etableres gode rapporteringssystem slik at man kan følge utviklingen.
  • Det kan praktiseres større åpenhet rundt arbeidet med likestilling, rapporter og statistikk gjøres offentlig og tilgjengelig for alle.
  • Det legges til rette for åpne og gode rekrutteringsprosesser.
  • Holdningsskapende arbeid prioriteres, for eksempel kampanjer som #HeForShe

Det skader idrettens legitimitet og omdømme hvis dokumentene som lover endring legges i en skuff. Tilliten til IOC og idrettsbevegelsen er betinget av at ord følges opp med handling. Det krever økt innsats – nå!

Til toppen