Kulturministerens innlegg i filmdebatten i Haugesund

Filmdebatten under Filmfestivalen i Haugesund

Regjeringen har høye ambisjoner for norsk film, og jeg er opptatt av de gode filmopplevelsene.

I filmmeldingen som jeg la fram i slutten av mai, ga vi filmbransjen rammevilkår som er fleksible nok til å møte dagens og morgendagens utfordringer.

Gjennom fire hovedgrep vil vi legge til rette for utvikling av filmen - og filmbransjen.

For det første har vi nye filmpolitiske mål

Vi vil at filmtilbudet skal være bredt, variert og av høy kvalitet.

Selv om målet må være at filmene skal nå et størst mulig publikum, skal det samtidig være rom for kunstnerisk ambisiøs film.

Vi vil legge til rette for at film er tilgjengelig for alle, uavhengig av bosted og visningsplattform.

Rapporten om økonomi i norsk filmbransje ble lagt fram her på filmfestivalen i fjor. Den viste at bransjen har et stort utviklingsbehov.

Hvis vi skal nå de filmpolitiske målene om bredde og mangfold, må vi sørge for en solid filmbransje som er i stand til å utnytte mulighetene i den digitale utviklingen.  

Det andre grepet er at vi gjør tilskuddssystemet mer framtidsretta

Med vår filmpolitikk får bransjen et mye enklere og mer fleksibelt regelverk: Plattformnøytralt, sjangernøytralt - færre regler og færre skjemaer.  

Vi vil bruke mer av ressursene på filmskaping og mindre på byråkrati.

NFIs nasjonale rolle rendyrkes. For at de på best mulig måte skal konsentrere seg om sine nasjonale oppgaver vil vi ta ut de lokale publikumsaktivitetene ved Filmens Hus.

Disse endringene berører også Cinemateket i Oslo. Jeg registrerer at det har vært mye debatt om dette.

La meg være klinkende klar: Vi har aldri foreslått å legge ned Cinemateket. Vi mener derimot at det skal organiseres på en annen måte.

Jeg har gitt NFI oppdraget å vurdere hvordan dette kan gjøres, og hvordan nasjonale cinematekoppgaver best kan forvaltes videre.

Det tredje grepet er at vi vil bidra til sterkere regionale filmmiljøer

Det er viktig for både mangfold og maktspredning. 

Regionale kraftsentre er også viktige som motvekt til filmmiljøet på det sentrale Østlandet.

Vi vil gi tilskudd til 2-3 konsoliderte regionale filmfond. Dette skal sikre at vi får sterkere regionale filmmiljøer.

Vi vil også innføre en insentivordning fra 2016.

Det vil styrke regionene gjennom å tilrettelegge for økt produksjonsaktivitet, og stimulere til økt etterspørsel og varer fra andre regionale næringer.

Internasjonale samarbeidsprosjekter vil også styrke den norske filmbransjen, gjennom utveksling av kunnskap og arbeidskraft på tvers av landegrenser.

Det fjerde grepet er en helhetlig, nasjonal filmformidlingspolitikk

Dette har vært etterlyst av bransjen.

I forrige filmmelding ble ikke dette prioritert. Men det ER et statlig ansvar.

Avgiftsmidlene i Norsk kino- og filmfond (NKFF) flyttes til statsbudsjettet og pengene skal fortsatt brukes til formidling, men tilpasset dagens og morgendagens situasjon.

Det har blitt påstått vi ikke har en kinopolitikk. Dette er en feilaktig påstand.

Når vi snakker om plattformnøytralitet, ligger det ikke i dette at kino mister sin betydning.

Kino er selvfølgelig viktig for formidling! Og vil antakelig være den viktigste plattformen for filmvisning i overskuelig framtid.

Men vi må samtidig legge til rette for at vi har et tilskuddssystem som gjør det mulig å tenke nytt og på tvers av gamle strukturer og visningsvinduer.

---

Vi håper å kunne sette flere av disse endringene ut i livet allerede fra 2016.

Det viktige arbeidet med å følge opp tiltakene er allerede i gang.

Det er viktig at vi fremover får en god prosess sammen med NFI, regionale filmvirksomheter og resten av bransjen.  

Jeg er glad for alt engasjementet denne filmmeldingen har skapt og jeg ser fram til å diskutere dette her under dagens seminar.

Til toppen