Kjerneelementene i fagene fastsettes før sommeren

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kunnskapsdepartementet mottar i dag Utdanningsdirektoratets anbefalinger til hva kjerneelementene i fagene skal være. I løpet av prosessen har de fått ca. 6700 innspill.Kjerneelementene skal fastsettes før 1. juli og angir retningen for de nye læreplanene. Arbeidet med selve læreplanene for fagene starter opp nå i juni.

– En viktig forutsetning når vi fornyer innholdet i skolen er at de nye læreplanene skal ha et relevant innhold, og gi elevene rom til å gå i dybden i fagene, se sammenhenger mellom fagområder og utvikle evnen til å reflektere og tenke kritisk. Kjerneelementer er både det viktigste i faget, men også det elevene må lære for å kunne mestre og bruke faget, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Hva er egentlig kjerneelementer i fagfornyelsen?

Kjerneelementer kan altså være kunnskapsområder, metoder, begreper, tenkemåter og uttrykksformer. Det er kjernen, de store ideene eller det mest sentrale i fagene som elevene skal kunne etter endt grunnskole eller endt videregående opplæring. De er ikke alt innholdet i faget eller en ny læreplan, men de utgjør en første prioritering, en retning og rammer for den kommende utviklingen av læreplanene i de enkelte fagene.

De fornyede læreplanene vil også få kompetansemål som dagens læreplaner, men de er ikke utviklet ennå. Selve læreplanen og kompetansemålene skal, på bakgrunn av dette forarbeidet, utvikles av læreplangruppene det kommende året.

 

Bred involvering

Utdanningsdirektoratet har ledet arbeidet med å utvikle forslag til kjerneelementer, sammen med tilsammen 100 lærere, pedagoger og andre fagfolk. Det har vært en åpen prosess med til sammen tre innspillsrunder. Det har kommet inn til sammen 6700 innspill til hva som skal være det viktigste elevene skal lære.

Kjerneelementgruppene leverte sitt forslag i dag og Kunnskapsdepartementet skal fastsette disse før 1. juli. Deretter overtar læreplangruppene arbeidet med å utvikle læreplanene som skal være ferdige høsten 2019. Læreplangruppene nedsettes i disse dager og skal bestå av lærere, fageksperter og skolefolk som kjenner fagene godt. De nye læreplanene skal tas i bruk fra og med skoleåret 2020/21. Kunnskapsdepartementets rolle er å ta de prinsipielle avgjørelsene i fagfornyelsen.  

– Det har vært et imponerende engasjement og interesse for fagfornyelsen fram til nå. God forankring skal gjøre veien fra ferdige læreplaner til undervisning i klasserommene kortere. Jeg håper engasjementet vil fortsette når vi nå går inn i den andre fasen av læreplanarbeidet og ikke minst når læreplanene tas i bruk fra 2020, sier Sanner.

Og hvor kommer overordnet del inn?

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen ble fastsatt den 1. september 2017. Her utdypes verdigrunnlaget i formålsparagrafen, prinsipper for læring, utvikling og danning, og prinsipper for skolens praksis. Den nye delen skal erstatte dagens generelle del av læreplanverket og prinsippene for opplæringen. Den overordnede delen skal både ligge til grunn for utviklingen av læreplanene, og den vil være en del av læreplanverket og virke sammen med de nye læreplanene for fagene. Dette skal blant annet bidra til at det skal bli god sammenheng mellom ulike delene av læreplanverket.

– Selv om Overordnet del først vil tre formelt i kraft høsten 2020, samtidig som de nye læreplanene for fag, så vil jeg gjerne oppfordre skolene til å begynne arbeidet med å ta den i bruk i allerede nå, avslutter Sanner.

Se forslagene til kjerneelementene på Utdanningsdirektoratets nettsider.