Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kurstilbud i landskapspleie

Utvalgte Kulturlandskap

Skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme har fått status som Vestfolds Utvalgte Kulturlandskap. Med interesse for landskapspleie i skjærgården har det blitt startet opp en kulturlandskapsskole med flere forskjellige kurstilbud.

Kun to av de 63 øyene i Vestfolds Utvalgte Kulturlandskap er i dag fast bosatt, og det finnes to aktive gårdsbruk i området. I tillegg driver både gårdbrukerne på øyene og husdyreiere på fastlandet beiting og skjøtsel på flere av de andre øyene. Området er preget av både landbruk og skipsfart, som har skapt mange kulturminner og grunnlag for bosetting i området.

Kulturlandskapsskolen

I 2014 ble det startet opp en kulturlandskapsskole hvor grunneiere, gårdbrukere, forvaltning og andre som er interessert i historisk kulturlandskap, istandsetting og skjøtsel kan delta på kurs. Det startet med fire kurstilbud, og ble i 2015 utvidet til 12 forskjellige kurs. De blir avholdt i Oslofjordområdet fra Hovedøya i Oslo i nord, til Mølen i Larvik i sør, og syv av kursene er lagt til Nøtterøy og Tjøme i tilknytning til Utvalgte Kulturlandskap i Vestfold. Utvalgte Kulturlandskap er en av tre samarbeidspartnere som startet opp Kulturlandskapsskolen.

Kulturlandskapsskolen har som formål å gi undervisning til alle som er interessert i å ivareta kulturlandskapet. Den største trusselen mot øyene i kystlandskapet er gjengroing, og gjennom Kulturlandskapsskolen får kursdeltakerne både praktisk og teoretisk erfaring som setter de i stand til å jobbe mot truslene.
Kulturlandskapsskolen har som formål å gi undervisning til alle som er interessert i å ivareta kulturlandskapet. Den største trusselen mot øyene i kystlandskapet er gjengroing, og gjennom Kulturlandskapsskolen får kursdeltakerne både praktisk og teoretisk erfaring som setter de i stand til å jobbe mot truslene. Foto: Oslofjordens Friluftsråd

Kursdeltakerne får delta aktivt i skjøtsel av landskapet, samt tilegnet seg faglig kunnskap om gamle kulturmarker og prioriterte naturtyper. Kystlandskapet er truet av gjengroing, på grunn av opphøring av bosetning og tradisjonell bruk av landskapet, og invadering av fremmede arter. Kulturlandskapsskolen har som mål å sette folk i stand til å jobbe mot disse truslene, og åpne opp og bevare det gamle kulturlandskapet med sitt naturmangfold, beitebruk, friluftsliv og kulturminner.

Rikt biologisk mangfold

Naturmangfoldet i det utvalgte kulturlandskapet i Vestfold er stort. Sandø i Tjøme kommune er trolig en av landets rikeste lokaliteter for biologisk mangfold med 103 kjente rødlistearter og 29 naturtyper. I 2013 ble området vernet, og utgjør størstedelen av Færder Nasjonalpark. Det er også mange hytter i området, og det er svært attraktivt for rekreasjon og friluftsliv. Det er derfor viktig å både legge til rette for videre gårdsdrift og skjøtsel av områdene, og for rekreasjon og opplevelse i området. 

Gjennom satsingen Utvalgte Kulturlandskap er det flere av områdene som har fått mulighet til å utvikle nye og ivareta allerede fungerende næringer basert på landbruket. Landbruks- og matdepartementet la frem en Stortingsmelding i begynnelsen av juni som omhandler vekst og gründerskap i landbruksbaserte næringer. Med den vil departementet legge til rette for økt næringsutvikling hos de enkelte gårdene, og bedre utnyttelse av de samlede ressursene gården har. Noe av det Stortingsmeldingen tar opp er lokalmat og reiseliv, og i årets jordbruksavtale ble det innført en ny ordning for utsiktsrydding i kulturlandskapet. Ordningen er spesielt innrettet mot samarbeid med reiselivsnæringen. – Det er satt av 20 millioner kroner for 2015/2016. Formålet er rydding av veikanter, utsiktspunkt og kulturlandskap som er av særlig verdifull karakter, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Utvalgte Kulturlandskap i Vestfold består av 63 øyer i skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme. 20 av disse øyene blir beitet ned av blant annet ku, som bidrar til forvaltning og skjøtsel av kulturlandskapet.
Utvalgte Kulturlandskap i Vestfold består av 63 øyer i skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme. 20 av disse øyene blir beitet ned av blant annet ku, som bidrar til forvaltning og skjøtsel av kulturlandskapet. Foto: Hilde Marianne Lien

Utvalgte Kulturlandskap er en satsing som skal følge opp de nasjonale målene om å ivareta kulturlandskapet. Landbruksdirektoratet, Riksantikvaren og Miljødirektoratet har vært sentrale i prosessen. De ulike områdene er plukket ut fordi de har store verdier knyttet til biologisk mangfold og kulturminner og kulturmiljøer, og fordi grunneierne og andre aktører satser på å ta vare på dem som viktige kulturlandskap. Dette er avhengig av at landskapene er i bruk, samt vedlikehold og skjøtsel av områdene. De utvalgte områdene skal til sammen representere varierte kulturlandskapstyper i Norge. Det er i alt 22 områder med minst ett område i hvert fylke som er en del av satsingen. Formålet med satsingen er å sikre en langsiktig forvaltning av de utvalgte områdene, med både biologiske og kulturhistoriske verdier, samt å gi kunnskap og opplevelser, og være en ressurs for fremtiden.

Til toppen