Kvam herad får avgjøre skipsverft i Hansvågen

Kvam herad kan selv avgjøre om Hansvågen på Neshalvøya skal forbli regulert til skipsverft. – Vi ønsker et sterkt og levende lokalt selvstyre. I denne saken er det naturlig at kommunen selv avgjør, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Bakgrunnen for saken er at Miljøverndepartementet i 2009 godkjente en reguleringsplan for nytt skipsverft i Hansvågen. Miljøverndepartementet forutsatte at området ble tilbakeført til landbruks- natur- og friluftsområde (LNF-område) dersom byggearbeidet ikke ble satt i gang innen fem år.

I 2014 ba skipsverftet Fjellstrand AS kommunen om å søke Kommunal- og moderniseringsdepartementet om en forlenging av reguleringsplanen med minst fem nye år.

Kvam herad ba deretter departementet om at planen forlenges.

Reguleringsplanen for Hansvågen er gyldig helt til den eventuelt blir opphevet etter en formell prosess etter plan- og bygningsloven. Departementet vurderer det ikke som aktuelt selv å sette i gang en prosess for å få planen opphevet.

 Det er ulike lokale interesser i saken, og det er kommunens oppgave å veie disse interessene opp mot hverandre, sier Sanner

De ulike interessene i denne saken, også nasjonale, ble avveid i innsigelsesbehandlingen i 2009, og behandlingen førte til at planen ble stadfestet og innsigelsene avvist.

 Vi ønsker vekst og verdiskapning i hele landet. Nå får Kvam herad muligheten til å vurdere hvordan de best skaper gode lokalsamfunn og legger til rette for arbeidsplasser lokalt, sier Sanner

Departementet legger til grunn at Kvam herad selv må vurdere og avklare om området skal forbli regulert til skipsverftsformål eller om det bør tilbakeføres til LNF-område, og i tilfelle hvordan og når en slik prosess bør gjennomføres.

 Vi ønsker et sterkt, lokalt selvstyre og mindre statlig detaljstyring. Kvam herad må selv ha dialog med de ulike interessene i denne saken, sier Sanner.

Les brevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Kvam herad.

Til toppen