Kvensk språk og kultur får støtte

- Regjeringen ønsker å gi kvensk språk og kultur et løft. Vi gir derfor støtte til en rekke prosjekter som revitaliserer kvensk språk, tar vare på kulturtradisjoner og formidler kvensk/norskfinsk kultur til offentligheten, sier statssekretær Anne Karin Olli.

Tilskuddene blir gitt over tilskuddsposten for kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur som er ny i år. Det blir også gitt 650 000 kroner i driftsstøtte til Storfjord språksenter og Halti kvenkultursenter, og 700 000 kroner i ekstra driftsstøtte til den kvenske avisen Ruijan Kaiku.

Kvensk/norskfinsk kultur formidles til allmennheten

Siivet AS har fått støtte til en rekke av sine filmproduksjoner de siste årene. Siivets filmer er gode formidlere av den kvenske/norskfinske kulturen, flere av filmene er vist på NRK og når dermed ut til et bredt publikum. I år får Siivet støtte til en animasjonsfilm for barn og til dokumentarfilmen Fra Grand til Köykiniemi – en film som viser to kvenske brødres ulike livsvalg.

Lighthouse Production får støtte til å lage dokumentarfilmen Det hemmelige språket. Filmen vil ta for seg kvensk historie, følgene av at kvenene ble fratatt sitt språk og hva dette har hatt å si for identitet og selvfølelse. Filmen er planlagt vist på TV og vil i tillegg kunne lastes ned på nett.

I tillegg får Halti kvenkultursenter støtte til en videoinstallasjon om kvensk språk og kultur i Nord-Troms og til å arrangere både ungdoms- og familieleire. Varanger museum i Vadsø får støtte til utstillingsprosjektet Varangerhus – det mangfoldige huset.

Det blir også gitt støtte til språkkurs, utgivelse av tidsskrifter og til barnebøker på kvensk

Se samlet oversikt over fordelingene

____________________

Kväänin eli kainun kieli ja kulttuuri saapi kuurttoo

- Hallitus halluu nostaat ylös kväänin eli kainun kielen ja kulttuurin. Siksi met kuuroma prošektiita jokka elästytethään kväänin kieltä, piđethään vaarin kulttuuritradišuuniista ja muistelhaan kvääniin/ruijansuomalaisten kulttuurista, sannoo staatinsekretääri Anne Karin Olli.

Kuurttoo annethaan uuđesta kväänin kielen ja kvääniin/ruijansuomalaisten kulttuurin kuurtopostista. Omasvuonon kielisentteri ja Haltiin kväänisentteri saađhaan toimii varten 650 000 kruunuu. Kvääni-aviisi Ruijan Kaiku saapi 700 000 kruunuu ekstrakuurttoo.

Muistelhaan kvääniin ja ruijansuomalaisten kulttuurista

Siivet AS oon viimi vuossiin aikana saanu usseesti kuurttoo filmiprodukšuunii varten. Siivet-filmit muistelhaan hyvin kvääniin/ruijansuomalaisten kulttuurista. Usseemat filmit oon näytetty NRK:ssa ja monet kattoojat oon nähneet filmit. Tänä vuona Siivet saapi kuurttoo lasten animašuunifilmin ja dokumentaarifilmin Fra Grand til Köykiniemi tekemistä varten. Dokumentaarifilmi muistelee kahđen kvääni-veljeksen erilaisista valinoista.

Lighthouse Production saapi kuurttoo dokumentaarifilmin Det hemmelige språket tekemistä varten. Filmi muistelee kväänihistooriasta, ja siitä kuinka se vaikuttaa identiteetthiin ja ittetunthoon ko kväänit oon mistattanheet kielen. Filmin aijothaan näyttäät TV:ssä ja lisäksi sen saattaa lastata netistä.

Lisäksi Haltiin kväänisentteri saapi kuurttoo jolla het tehđään videon ja piđethään leirin nuorile ja perheile. Video muistelee kväänin kielestä ja kulttuurista Pohjais-Tromssassa. Vesisaaren Varengin museo saapi kuurttoo näyttelyprošekthiin Varangerhus – det mangfoldige huset.

Kielikurssit, aijankirjoitusten julkaisut ja kvääninkieliset lastenkirjat saađhaan kans kuurttoo.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen