Historisk arkiv

Replikk, Klassekampen 28. desember

Kvinners soningsforhold blir stadig bedre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Kari Henriksen (Ap) bekymrer seg for kvinners soningsforhold i et innlegg i Klassekampen 21. desember.

Regjeringen er svært opptatt av at kvinner og menn skal ha likeverdige forhold under straffegjennomføringen. Kvinner skal i utgangspunktet ha et tilbud på lik linje med menn, og som hovedregel skal kvinner gjennomføre straff i egne fengsler. Om kvinner skal sone i fengsler med mannlige innsatte, skal det skje i egne, skjermede avdelinger med tilrettelagt tilbud.

Vi har omgjort flere fengsler til kvinnefengsler. Kragerø fengsel er nylig omgjort til det fjerde kvinnefengselet i Norge. Likeledes vil en fengselsavdeling ved Kongsvinger bli kvinnefengsel fra årsskiftet. Fengselet skal pusses opp for tre millioner kroner med rehabilitering av blant annet besøksrom og helseavdeling. Det vurderes om denne enheten skal være forbeholdt utenlandske kvinner som skal utvises. Det er et økende antall kvinner i fengsel som ikke er norske statsborgere, og som ikke skal tilbakeføres til det norske samfunnet etter løslatelse. De har behov for en annen oppfølging under soning enn kvinner som skal løslates til en norsk kommune.

Etter budsjettbehandlingen i Stortinget er det også besluttet å bygge en ny avdeling for kvinner ved Evje fengsel med ti plasser. Hele fengselet, som vil få 30 plasser, skal omgjøres til kvinnefengsel. Her vil det være plasser med ulike sikkerhetsnivåer og et tilbud tilpasset kvinners behov.

Kvinner som soner har, som Kari Henriksen påpeker, ofte behov for geografisk nærhet til familie og barn slik at de kan motta besøk. Det kan være en utfordring å plassere disse i egne skjermede enheter og samtidig ivareta behovet for geografisk nærhet. Kvinner utgjør i underkant av 6 prosent av de innsatte. Kriminalomsorgsdirektoratet har sendt på høring en egen kvinnesoningsstrategi. Her foreslås det blant annet å kompensere noe for dette med blant annet bruk av digitale hjelpemidler som Skype.

Det store vedlikeholdsetterslepet i fengslene er godt kjent for Henriksen. Mange av fengslene må rustes opp for at standarden skal bli bedre for både kvinner og menn. Det er bevilget midler til ekstraordinært vedlikehold, 50 millioner kroner i 2017. Jeg vil også trekke fram at fengselshelsetjenesten er styrket med ti millioner kroner for 2017 som en del av opptrappingsplanen for rusfeltet. Alt dette vil også komme kvinnene til gode.

Jeg setter pris på Henriksens engasjement rundt kvinners soningsforhold. Samtidig registrerer jeg at Arbeiderpartiet stemte mot regjeringens forslag om å omorganisere Kriminalomsorgen og å opprette en egen spesialenhet for kvinner. Dette ville ha hjulpet kvinnelige innsatte i enda større grad.

Til toppen