Klart for kvotejakt på gaupe 2015

Klima- og miljødepartementet har nå ferdigbehandlet klagene på kvotejakt på gaupe. Dermed er alt klart for kvotejakten som starter 1. februar og varer frem til 31. mars. Det kan på landbasis felles totalt 87 gauper, og maksimalt 34 voksne hunndyr. Jakta stoppes dersom total- eller hunndyrkvoten fylles.

Foto: viltkamera.nina.no
Foto: viltkamera.nina.no Foto: Foto: viltkamera.nina.no

Klima- og miljødepartementet er klageinstans for vedtak fattet av de regionale rovviltnemndene og Miljødirektoratet. Departementet har behandlet klager på vedtak om kvotejakt på gaupe i fem av åtte rovviltregioner. I de tre øvrige regionene er det enten ikke fattet vedtak om kvotejakt eller vedtakene er ikke påklaget. Miljøforvaltningen er, så langt det er mulig, pålagt å behandle slike saker innenfor gitte frister slik at de ikke mister sin aktualitet.

- Jeg er fornøyd med at det også i år har vært en effektiv og rask saksgang både i rovviltnemndene, direktoratet og mitt eget departement, slik at klageavgjørelsene foreligger før jaktstart på gaupe, sier Klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Bestanden av gaupe ligger nå under det nasjonale bestandsmålet. I 2014 var det 53,5 ungekull av gaupe i Norge. Dette er 11,5 ungekull mindre enn bestandsmålet på 65. De siste årene er bestanden redusert fra et toppnivå med 92 ungekull i 2009, til et nivå under bestandsmålet i 2013 og 2014.

- Kvotejakt på gaupe fungerer effektivt, blant annet takket være stor interesse og høy kompetanse hos jegerne, sier Sundtoft

Det er åpnet for kvotejakt på gaupe i seks av åtte forvaltningsregioner. I forvaltningsregion 1 Vest-Norge (Sogn og Fjordane, Rogaland, Hordaland og Vest-Agder) er det fattet vedtak om kvotefrijakt, mens det i forvaltningsregion 5 Hedmark ikke er fattet vedtak om kvotejakt på gaupe. I de øvrige seks regionene er det tillatt å felle totalt 87 gauper, og maksimalt 34 voksne hunndyr.

Les mer om kvotejakt på gaupe på Miljødirektoratets nettsider.

Her er klageavgjørelsene:

Region 2: Klageavgjørelse kvotejakt på gaupe 2015 (pdf)

Region 3: Klageavgjørelse kvotejakt på gaupe 2015 (pdf)

Region 4: Klageavgjørelse kvotejakt på gaupe 2015 (pdf)

Region 6: Klageavgjørelse kvotejakt på gaupe 2015 (pdf)

Region 7: Klageavgjørelse kvotejakt på gaupe 2015 (pdf)

Vedtak av rovviltnemndene i region 1 og 8 (ikke påklaget):

Region 8: Vedtak om kvotejakt på gaupe 2015

Region 1: Vedtak om kvotefri jakt på gaupe 2015

Til toppen