KVU for E134 – Hordalandsdiagonalen

Samferdselsdepartementet har i dag gitt sin tilslutning til Statens vegvesen sitt forslag til mandat for konseptvalgutredning (KVU) E134 arm til Bergen.

- E134 er en av hovedveiforbindelsene mellom Vestlandet og Østlandet. En ny arm fra E134 til Bergen vil gi bedre forbindelse mellom regionene og kortere reisetid for personer og gods. Jeg er derfor glad for at vi nå har på plass et mandat for arbeidet med en KVU, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Arbeidet med å utarbeide en KVU for E134 arm til Bergen starter umiddelbart og vil pågå i om lag to år. Med en slik fremdrift vil utredningen være klar innen neste revisjon av Nasjonal transportplan. Et utkast til KVU vil bli lagt frem på høring.

Et utfordringsnotat for utredningen har vært forelagt fylkeskommune, statsforvalter og aktuelle kommuner i utredingsområdet. Samfunnsmålet for utredningen er at "veiprosjektet skal gi et mer effektivt veisamband mellom Bergensområdet og Østlandet via E134". Utredningen skal ikke omfatte jernbane.

En KVU inngår i statens prosjektmodell for store statlige investeringsprosjekter, og skal gi regjeringen et tilstrekkelig beslutningsunderlag til å ta stilling til aktuelle løsninger.

For mer informasjon, se supplerende tildelingsbrev