Revidert nasjonalbudsjett 2016

Kystverket: 42 millionar kroner i auka løyvingar

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- God maritim infrastruktur er viktig for effektiv sjøtransport og for verdiskaping og busetting langs heile kysten. Regjeringa fortsetter å utvide Kystverkets verktøykasse, med utstyr og ressursar til å gjennomføre fleire oppdrag. Dette vil også bidra til å styrke sysselsettinga i leverandørnæringa.

Dette seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i samband med at regjeringa har foreslått ein auke på i alt 42 millionar kroner over budsjettet til Kystverket.

Dei foreslåtte midlane er fordelte slik:

  • 15 millionar kroner skal brukast til å skaffe to nye arbeidsbåtar til Kystverket. Med nye arbeidsbåtar kan fleire arbeidslag bli utrusta til å gjennomføre eit breiare spekter av oppdrag. Slike båtar blir nytta til rask transport av fagarbeidarar frå land og fartøy til stader det det blir utført tilsyn, byggje- og vedlikehaldsoppdrag. Nye arbeidsbåtar er med på å gjere Kystverket meir fleksibel i planlegging og gjennomføring av oppdrag.
  • 12 millionar kroner til tiltak for å gjere farleiene tryggare. Midlane skal nyttast til å fjerne eigarlause blåskjellanlegg langs kysten av Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, og til å framskunde arbeidet med opprydding etter flaum i Aurlandsfjorden i Sogn og Fjordane.
  • 15 millionar kroner er sett av til å mudre Ørakanalen ved Borg hamn i Østfold. Tiltaket vil vere med på å sikre nødvendig tilførsel av ferskvatn inn i våtmarksområdet utanfor Øra i Fredrikstad. Mudringsarbeidet er også ein føresetnad for å kunne gjennomføre utbetring av farleia inn til Borg hamn.

Sjå også – Prop. 122 S (2015-2016) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2016