La fram forslag om felles skattebase i EU

16. mars presenterte skattekommissær Algirdas Semeta et nytt forslag til felles konsolidert selskapsskattegrunnlag (Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB) i EU.

Forslaget gjelder selskaper som opererer i flere EU land. Under pressekonferansen sa Semeta at ”CCCTB vil gjøre det enklere, billigere og lettere tilgjengelig å drive virksomhet i EU. Forslaget vil gjøre det enklere for små og mellomstore bedrifter til å vokse og drive virksomhet også utenfor sitt hjemmemarked. Dagens forslag er godt for selskaper og godt for EUs konkurranseevne”.

Prosessen før framleggelsen har vart nærmere ti år, og det har vært foretatt en rekke høringer. Prosessen videre vil foregå mellom medlemslandene med sikte på å oppnå traktatens krav om enstemmighet og i regi av Ecofin, også Parlamentets uttalelse skal innhentes på vanlig måte. Hovedformålet med forslaget er å forenkle skatteinnkrevingen for selskaper som har virksomhet i flere EU-land. Både de administrative byrdene og etterlevelseskostnader (compliance costs) skal reduseres. Etter dagens regelverk må selskaper forholde seg til opptil 27 forskjellige systemer for selskapsskatt for sin virksomhet i EU.

Det nye forslaget angir  felles regler for å fastsette det skattbare overskuddet til selskapet både om inntekter (gevinster) og utgifter (tap). Videre kan selskaper gjøre dette på ett felles dokument. Forslaget innebærer også at selskaper kan velge å forholde seg til et land som skal administrere selskapsskatten (”one stop shop”). Basert på de felles regler for å fastsette overskuddet vil det bli foretatt et sentralt oppgjør, og overskuddet vil bli fordelt mellom medlemslandene etter en fastsatt fordelingsformel, hvor aktiva,  arbeidskraft og omsetning er avgjørende for fordelingen. Selskaper kan etter forslaget trekke fra utgifter fra et land mot inntekter i et annet land. Det fordelte skattegrunnlag skal så beskattes med den skattesats som medlemslandene fastsetter. Forslaget er altså ikke noen satsharmonisering. 

Forslaget er valgfritt for selskaper. Selskaper kan altså velge å forholde seg til de forskjellige nasjonale skattsystemene hvis man finner dette formålstjenelig. Forslaget vil også gjelder selskaper fra tredjeland (eksempelvis Norge) for den del av virksomheten disse selskapene har i EU.  Forslaget er sett på som et viktig bidrag til Europa 2020 strategien for å fjerne hindringer for et godt fungerende indre marked, og dermed stimulere til vekst og skape nye arbeidsplasser.

Mer om forslaget her og her. Se også henvisning til forslaget i rådskonklusjonene fra det ekstraordinære eurotoppmøtet 11. mars her.

Til toppen