Historisk arkiv

Landbruk: Nytt nasjonalt beitetilskudd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Det innføres et nytt tilskudd som skal få flere dyr ut på beite og som skal bidra til at dyra er lenger ut. Det nye tilskuddet foreslås å omfatte alle beitedyr.

Landbruk: Nytt nasjonalt beitetilskudd

Landbruk: Det innføres et nytt tilskudd som skal få flere dyr ut på beite og som skal bidra til at dyra er lenger ut. Det nye tilskuddet foreslås å omfatte alle beitedyr.

Minimum 16 ukers beiting
Det vil si dyr som faktisk beiter et minimum antall uker pr. år og som er høyere enn det gjeldende kravet på åtte uker for tilskudd til dyr på utmarksbeite. Beitingen kan skje både på utmarksbeiter, innmarksbeiter, overflatedyrka areal eller på fulldyrka areal. Det har partene i jordbruksoppgjøret blitt enige om. Tilskuddet kan oppnås som et tillegg til tilskudd til dyr på utmark. For å utjevne noe mellom variasjon i klima og beitesesong, settes det et krav til minimum 16 ukers beiting i AK-sone 1 - 4 og 12 uker i sone 5 - 7 (inkludert evt. utmarksbeite i min. åtte uker).

Med beiteperiodens lengde menes det antall uker hvor hoveddelen av det daglige grovfôrinntaket til dyret skjer ved beiting av utmark eller innmark med tilfredsstillende beitemuligheter. Bare en mindre andel av daglig grovfôrinntak kan være grovfôr som er tilført utenfra eller slått på stedet.

125 millioner kroner
Satsene differensieres som for utmarksbeitetilskuddet mellom ”småfe med mer” og ”storfe med mer”. Fordi formålet bl.a. er det visuelle landskapsbildet, omfatter ordningen alle dyr som kan beite, inkludert hjort. Det avsettes totalt 125 millioner kroner til ordningen.

Tabell 4. Foreløpige satser for tilskudd til beiting på utmark og innmark. Kr pr. dyr pr. år

Småfe m.m.
1Sau/lam og geit/kje

Sone 1

Sone 2

Sone 3

Sone 4

Sone 5

Sone 6

Sone 7

Min 8 uker på utmarksbeite

84

84

84

84

84

84

84

Min 12 uker på beite

20

20

20

Min 16 uker på beite

20

20

20

20

Storfe m.m.
2Melkekyr, ammekyr, okser/kastrater, kalver, hester og hjort

Sone 1

Sone 2

Sone 3

Sone 4

Sone 5

Sone 6

Sone 7

Min 8 uker på utmarksbeite

250

250

250

250

250

250

250

Min 12 uker på beite

100

100

100

Min 16 uker på beite

100

100

100

100

Fra 2006
Ordningen innføres fra beitesesongen 2006 med søknad i forbindelse med søknad om produksjonstilskudd i august 2006 og første utbetaling i februar 2007. Tilskuddet vurderes å være grønt i WTO-sammenheng, og legges til det nasjonale miljøprogrammet. Sammen med eksisterende nasjonale beiteordninger på 240 millioner kroner kommer tilskuddet opp i 365 millioner kroner. Avtalepartene gir Statens landbruksforvaltning (SLF) i oppdrag å utforme de øvrige detaljer i kravene til ordningen for at denne skal være kontrollerbar for forvaltningen. De endelige satsene forutsettes justert på grunnlag av søknadene høsten 2006.

Landbruk: Det skal innføres et nytt tilskudd som skal få flere dyr ut på beite og som skal bidra til at dyra er lenger ute.


19.05.06