Tsjekkias arbeidsprogram for landbruk

<p>I rådsmøtet i forrige uke la tsjekkias landbruksminister fram formannskapets arbeidsprogram innenfor landbruk. Ministrene drøftet også matprisene og situasjonen for markedene for svinekjøtt og melk ble også drøftet. </p><p><br /></p>

 

Rådsmøtet (jordbruk og fiskeri) fant sted i Brussel 19. januar. Møtet var det første under ledelse av Tsjekkias landbruksminister Petr Gandalovič .

De viktigste dagsordenpunktene på landbruksagendaen var fra et norsk synspunkt: 1) presidentskapets arbeidsprogram, 2) matpriser og verdikjedeeffektivitet, 3) forordning om tømmer og trevareprodukter. For øvrig ble helsesjekk-avtalene fra november i fjor formalisert ved vedtagelse av en rekke juridiske instrumenter og situasjonen mht til markedene for svinekjøtt og melk ble også drøftet. Rådet konstaterte også at det ikke var i stand til å fatte vedtak om GMO med nødvendig majoritet (Rådets referat finnes i dokument 5471/09).


1) presidentskapets arbeidsprogram

Petr Gandalovič presenterte det nye formannskapets arbeidsprogram som består av følgende punkter:

a)       Lede diskusjonen om CAP etter 2013, med sikte på mer effektiv bruk av økonomiske virkemidler, øke konkuransedyktigheten hos gårdsbrukene og legge grunnlaget for langsiktig styrking av EUs jordbruk og matvareindustri i forhold til verdensmarkedet. Det bemerkes at disse spørsmål henger sammen med diskusjonen om framtiden for direkte støtte og selve pilar 1 i dagens CAP. Debatten skal også legge til rette for lik behandling av alle EU-land, ikke bare mht til støttebeløpene, men også selve allokeringssystemene. - Tsjekkernes ordvalg er som ventet mye mer effektivitets- og frimarkedsorientert enn det vi opplevde under det franske formannskapet. Etter tsjekkerne kommer Sverige som er enda mer frimarkedsorientert, deretter Spania våren 2010 som ventelig vil være mer midt på treet eller til og med tradisjonelt orientert med vekt på små bruk og samfunnsgoder som ikke er omsettelig i markedet. Tsjekkia sier ikke rett ut at de er for å avskaffe direktestøtte og markedsordninger, men nøyer seg med å si at spørsmålet står på dagsorden fram mot 2013.

b)       Lede reformen av EUs politikk og regelverk for matkvalitet og merking, basert på grønboken som ble offentliggjort i fjor høst. Dette omfatter særlig regelverkene knyttet til beskyttede geografiske betegnelser (PGIs) og beskyttede opprinnelsesnavn (PDOs). Det er berammet en høynivåkonferanse om dette i Praha i mars.

c)       Innlede diskusjonen om reviderte kriterier for opprettelse og omfang av LFAs (Less-Favoured Areas), det er spesielt utsatte områder der nasjonale støttemidler kan brukes i tillegg til EUs landbruksordninger. - LFA-kriteriene var en oppgave som det franske formannskapet opprinelig hadde tenkt å løse, men som man etter hvert ganske eksplisitt har overdratt til tsjekkerne, under henvisning til kapasitetsproblemer.

d)       Bidra til å forenkle regelverkene som utgjør CAP. – Vi vet at tsjekkerne bl.a. tenker på tverrvilkårene (cross compliance), men gjennomføring av helsesjekken og reformene på vin-sektoren nevnes spesielt.

e)       Holde høyt nivå på mattrygghet og innsyn i matvarekjeden.

f)         Skape framdrift i forhandlingene om forslaget til forbrukerinformasjon om mat. Målet er å sette forbrukerne i stand til å gjøre velinformerte valg og trygg bruk av mat. – Formannskapet nevner spesielt forslaget om forordning for dyrevelferd i fm avliving.

g)       Skog nevnes også. Formannskapet ønsker å få på plass forordningen om markedsføring av tømmer og trevareprodukter.


2) matpriser og verdikjedeeffektivitet

Under rådsmøtet hadde ministrene en debatt om behovet for nærmere overvåkning av priser, i lys av store og brå prisendringer i de månedene som ligger bak oss, ikke minst på melkeprodukter. Kommisjonær Fischer Boel presenterte er studie [SEC (2008) 2972 eller kom. 17380/08] med tittelen ”FOOD PRICES IN EUROPE - Including a roadmap to improve the functioning of the food supply chain”. Dokumentet inneholder en grundig gjennomgang av markedsforhold i ulike land og ledd i verdikjeden. Under debatten var det enighet om behovet for nærmere overvåkning av priser og flere ministere problematiserte dagligvarekjedenes "uforholdsmessige makt". I dokumentet nevnes også markedsmakten som internasjonale merkevarer innebærer, men kjedemakten blir fremhevet. Ministrene bemerket at prisreduksjon på jordbruksprodukter ikke slår gjennom i forbrukerpriser slik det burde.

Dokumentet er kommisjonens svar på oppdraget den fikk under det uformelle landbruksministermøte i Annecy i fjor sommer. Kommisjonen har lovt å vurdere om det er mulig å foreslå tiltak i denne forbindelse og vil komme tilbake til det ila 2009. Dokumentet er bredt og balansert og gir, i og for seg, ingen pekepinn på hvor kommisjonen kan komme til å foreslå tiltak. Mariann Fischer Boel minnet bl.a om at det er medlemslandene selv som må ta tiltak mot "anti competitive practices".


3) forordning om tømmer og trevareprodukter

Rådet debatterte grundig (2 timer) om forslaget til tømmer og trevareproduktforordningen [Regulation of the European Parliament and of the Council laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market (14482/08)]. Som det framgår av den fulle tittelen er dette en sak som ligger under co-decision med Europaparlamentet og vedtaksprosessen blir derfor omfattende. Det er Miljøkommisjonær Dimas som ”har saken”.

Diskusjonen fokuserte på administrative utfordringer knyttet til direktivet, bl.a. due diligence [behørig aktsomhets- el grundighetsnivå], administrativ byrde og komitologi [praktisk utforming og gjennomførbarhet]. Jordbruksrådet ga støtte til kommisjonens arbeid og ønsket seg et forpliktende system i fullt samsvar med rammeverket i WTO som gir klare signaler til sektoren. COREPER fikk i oppdrag å arbeide videre med saken.


Bjørn Eidem – Landbruksråd, Brussel

Til toppen