Landbruket samarbeider om trygghet og helse

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har i dag hatt møte med Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket, som møtes en gang i året. En rekke tema innen trygghet og helse i landbruket ble drøftet på dagens møte.

– Landbruket er dessverre en sektor der faren for ulykker er stor, sier landbruk- og matminister Sylvi Listhaug. – Jeg er derfor svært opptatt av det arbeidet som gjøres for å redusere antallet ulykker. Jeg registrerer at det gjøres mye bra arbeid fra mange hold både i landbruks-organisasjonene, næringsliv, forskning og forvaltning og at mye har skjedd siden forrige møte. Jeg vil følge med i arbeidet framover og håper den gode innsatsen og det gode samarbeidet videreføres, sier Listhaug.

Representanter fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgiving, Matmerk, Gjensidige, Norske Landbrukstenester, Landbrukets brannvernkomité, Landbruksdirektoratet, Mattilsynet og Arbeidstilsynet deltar i samarbeidsforumet.

Skurtresker.
– Landbruket er dessverre en sektor der faren for ulykker er stor. Jeg er derfor svært opptatt av det arbeidet som gjøres for å redusere antallet ulykker, sier landbruk- og matminister Sylvi Listhaug. Foto: Torbjørn Tandberg

Norsk Landbruksrådgiving orienterte om arbeidet med HMS. Årsmøtet til Norsk Landbruksrådgiving vedtok i 2015 en regionmodell. Det jobbes med å integrere HMS-arbeidet i NLRs regionkontorer. I tillegg til HMS-rådgiving og gårdsbesøk har det det siste året blitt arrangert fagmøter om psykisk helse "Bonde i stress og krise", som har vært godt besøkte møter.

Matmerk arbeider med HMS-standarden i KSL-systemet, og informerte om arbeidet. Ulykker blir nå registrert i KSL, og tall derfra viser at de fleste ulykker skjedde i forbindelse med fall og håndtering av husdyr. Matmerk har også dialog med Arbeidstilsynet, og Arbeidstilsynet ser positivt på at det er etablert en bransjestandard for HMS. Det jobbes nå for å etablere en samarbeidsavtale med Arbeidstilsynet på dette området.

Norges Bondelag presenterte resultater fra forskningsprosjektet "Ulykker i landbruket". Den endelige rapporten fra prosjektet kommer på nyåret 2016. I tillegg informerte Norges Bondelag om prosjektet "Tryggere sammen", som skal bidra til å øke kunnskap og bevissthet om risiko og beredskap landbruket og lokalsamfunn står ovenfor i ulike kriser knyttet til blant annet værforhold, brann, ulykker og psykisk helse.

Landbrukets brannvernkomité orienterte om status for landbruksbranner og arbeidet de gjør for å forebygge landbruksbranner. Gjensidige orienterte om resultater fra risikogjennomgang hos husdyrbrukere i Hedmark og Oppland.