Landbruks- og matministeren sitt innlegg til Stortinget si behandling av Meld. St. 8 (2016–2017) Pelsdyrnæringen

Innstilling 151 S (2016-2017) - Instilling til Stortinget fra næringskomiteen.