Landbruks- og matministerens innlegg til Stortingets behandling av representantforslag om å sikre konkurransedyktige rammebetingelser i meierisektoren Dokument 8:14 S (2014-2015)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Storberget, Else-May Botten og Ingvild Kjerkol

President, 

Representantene Storberget, Botten og Kjerkol har lagt fram et forslag om å sikre konkurransedyktige rammebetingelser i meierisektoren. 

Jeg er enig med forslagsstillerne og komiteen i at økt konkurranse i meierisektoren er viktig og at konkurransen innenfor den norske melke- og meierivaresektoren fortsatt er for svak. Og det er forbrukeren som får ulempene når konkurransen ikke er god nok. 

Det har vært mange utfordringer med konkurransen i melkesektoren. Ny markedsordning for melk ble iverksatt 1. januar 2004 med mål om å bidra til økt konkurranse i meierivaremarkedet, og har blitt endret flere ganger siden det. 

Markedsordningen består av kvoteordningen for melk, prisutjevningsordningen og markedsregulering innenfor de rammene som importvernet gir. De konkurransepolitiske tiltakene i prisutjevningsordningen for melk utgjør kun én del av de samlede vilkårene for konkurranse i dette markedet. 

Import av melkeprodukter er økende og bidrar til større mangfold i norske butikker. Samtidig synliggjør den økende importen at norsk melk og meieriindustri har konkurransemessige utfordringer 

Regjeringen ønsker sterkere konkurranse i næringsmiddelindustrien og har gjort flere ting som bidrar til dette. 

Regjeringen har allerede gjennomført reformer av kvoteordningen for melk hvor vi blant annet har mer enn doblet kvotetaket for enkeltbruk. En arbeidsgruppe som skal se på produksjonsregionene for kumelk skal legge fram sitt forslag i løpet av denne måneden. Forslagene vil bli fulgt opp i årets jordbruksoppgjør. 

Jeg har satt ned et utvalg som skal evaluere systemet for balansering av råvaremarkedene i jordbruket som ledes av professor Erling Hjelmeng.Utvalget skal gjennomgå dagens system for regulering av råvaremarkedene i jordbruket og legge fram forslag til alternative måter å legge til rette for markedsbalansering på. 

President, 

Formålet med gjennomgangen er å legge til rette for økt konkurranse og bedre ressurs­utnyttelse i verdikjeden sett under ett.Utvalget skal legge fram sine forslag i juni 2015. Jeg ser fram til å motta forslagene som kan stimulere til økt konkurranse. 

Jeg er glad for at komiteens flertall mener det er grunnlag for å vurdere helheten i markedsordningen for melk og med en særskilt vurdering av prisujevningsordningen. 

Jeg ser fram til og på egnet måte, å komme tilbake til Stortinget med denne gjennomgangen og mine vurderinger.

Til toppen