Landbruks- og matministerens innlegg til Stortingets behandling av representantforslag om endring av omsetningsloven for å redusere reklame for kjøtt Dokument 8:26 S (2014-2015)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Ingunn Gjerstad og Sveinung Rotevatn

President, 

Representantene Hansson, Gjerstad og Rotevatn har fremmet et forslag om å endre omsetningsloven for å redusere reklamen for kjøtt. Målet med endringen er å kunne redusere den opplysningsvirksomheten som opplysningskontorene i landbruket bedriver. 

Jeg mener at forbrukerne må stå fritt til å kjøpe det de vil ut fra sine egne preferanser uten at myndighetene skal regulere dette i den ene eller andre retning. Jeg er glad for at Stortinget har merket seg at vi er i ferd med å evaluere systemet for balansering av råvaremarkedene i jordbruket i et utvalg ledet av professor Erling Hjelmeng. Utvalget skal gjennomgå dagens system for regulering av råvaremarkedene i jordbruket, og legge fram forslag til alternative måter å legge til rette for markeds­balansering på. Utvalget skal vurdere behovet for endringer i Omsetningsloven, og det skal evaluere og vurdere opp mot mål om styrket konkurranse i verdikjeden, en kostnads­effektiv, lønnsom og bærekraftig matproduksjon og landbruk over hele landet. 

Opplysningsvirksomheten er med andre ord ett av elementene som utvalgets er satt til å evaluere. Utvalget skal gjøre sin evaluering opp mot et bredt spekter av kriterier som jeg mener dekker de hensynene forslagsstillerne er opptatt av.

President,  

Utvalget skal legge fram sine forslag i juni 2015. Deres rapport vil gi et godt faktagrunnlag for å diskutere opplysningsvirksomheten. Jeg er glad for at komiteen ser det som hensiktsmessig å avvente utvalgets rapport. Jeg ser fram til å komme tilbake til Stortinget når utvalget har lagt fram sin rapport og regjeringen har forberedt sine forslag.

Til toppen