Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Landbruks- og matministerens innlegg under Stortingets behandling av representantforslag om å styrke fjellandbruket og videreutvikle forskningsstasjonen Løken i Valdres

Dokument 8:183 S (2018-2019), Innst. 154 S (2019-2020)

Takk president, 
Regjeringen ønsker et aktivt og lønnsomt landbruk over hele landet. Et levedyktig fjellandbruk er viktig for å nå dette målet.

Fjellområdene utgjør en betydelig del av Norges areal. Områdene har særegne kvaliteter og fortrinn som vi må utnytte for å fremme verdiskaping, arbeidsplasser og god ressursutnyttelse.

Landbruket i høyereliggende strøk er sterkt knyttet til grovforbaserte produksjoner. Dette fremmer matproduksjon basert på norske fôrressurser. Dette er viktig både i et bærekrafts- og klimaperspektiv.

Jeg mener president, at fjellandbruket er viktig. I jordbruksavtalen i fjor doblet vi derfor midlene til fjellandbruket over Landbrukets utviklingsfond. Nettopp fordi vi mener det er så viktig.

I tillegg til både volum- og nisjeproduksjon av mat, gir fjellområdene viktige samfunnsbidrag innen kulturlandskap, reiseliv og rekreasjonsmuligheter i befolkningen.

Jeg har stor tro på at fjellandbrukets ressurser vil ha økende verdi framover. Skal vi lykkes med å skape konkurransedyktige arbeidsplasser i disse områdene, må vi ha stor oppmerksomhet på kunnskaps- og teknologiutvikling.

En kartlegging som ble utført av Norsk institutt for bioøkonomi i 2018 viser at minst 16 institusjoner er involvert i forskning og utvikling rettet akkurat mot fjellandbruket. 

Disse står for en koordinert og tverrfaglig innsats som på en best mulig måte rettes inn mot fjellområdenes utfordringer og muligheter.

Blant de aller viktigste kunnskapsmiljøene er Norsk institutt for bioøkonomi – NIBIO.

Mitt departement har gitt tydelige føringer til NIBIO om at kunnskapsutvikling for fjellandbruket skal være et prioritert område i tida fremover.

President,
Departementet har besluttet å legge ned Løken som NIBIO-enhet og arbeider ut i fra det.

Jeg vil understreke at jeg er opptatt av å finne en god og fremtidsrettet løsning for Løken gård, og jeg ser frem til dialog med ulike aktører om dette.

Som nevnt tidligere deler jeg forslagstillernes engasjement for fjellandbruket.

Jeg vil derfor prioritere god dialog med forskningsmiljøene slik at landbruksnæringen i fjellområdene får den kunnskapen og de plantesortene den har behov for i fremtiden.

Til toppen