Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Landbruks- og matministerens innlegg under Stortingets behandling av Representantforslag om full erstatning for de som er rammet av forbudet mot pelsdyrhold

Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils T. Bjørke, Heidi Greni, Emilie Enger Mehl og Geir Pollestad om full erstatning for de som er rammet av forbudet mot pelsdyrhold. Dokument 8:1 S (2019-2020), Innst. 141 S (2019-2020).

President,

Pelsdyrsaken har vært en krevende sak i lang tid. Den har vært krevende for pelsdyrbøndene som er nødt til å avvikle virksomheten, og den er krevende for de som er rundt næringa.

Avvikling av pelsdyrnæringen lå i Jeløya-plattformen fra 2018, og ble videreført i Granavolden fra 2019. Det er og et flertall i denne sal i opposisjonen om å forby pelsdyrhold.

Den fastsatte kompensasjonsordningen etter avvikling av pelsdyrhold er blitt endret flere ganger, sammenlignet med det som ble foreslått da forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr ble sendt på høring i november 2018. Komponentene var da en avviklingsperiode fram til 2025 og en økonomisk kompensasjon og omstillingsmidler.

Endringene har blitt gjort både i lovforhandlingen i juni 2019, og under forskriftsbehandlingen høsten 2019. Der en nå la inn oppryddning, omstilling og pensjon i dette.

Med behandlingen av lovforbudet var Stortinget klar på at de ønsket at regjeringen skal følge kompensasjonsordningen tett, og justere den dersom det var urimelige utslag av kompensasjonsoppmålingen i enkelttilfeller. Det har jeg og vært tydlig på, president, hele veien at jeg ville gjøre.

Foreløpig har det bare kommet inn en håndfull søknader om kompensasjon, og det er slik sett, for tidlig å ha et bilde av om det blir urimelige utslag fordi det er for få som har søkt.

Nå har regjeringspartiene og Frp på Stortinget blitt enige om en annen ordning enn den som gjelder i dag. Flertallet ønsker at regjeringen utarbeider en ordning som er basert på en verdivurdering av hvert enkelt pelsdyranlegg ut fra ekspropriasjonsrettslige prinsipper. Dette vil jeg nå følge opp.

De andre elementene i kompensasjonsordningen og midler til omstilling vil ligge fast.

Så må jeg samtidig si at Grunnloven ikke medfører at utmålingen må skje basert på ekspropriasjonsrettslige prinsipper. Det skjer jo som SVs representant sa, ingen ekspropriasjon. Det som skjer er at en bestemt type virksomhet blir forbudt, slik at hold av pelsdyr blir forbudt på eiendommer der det har vært holdt pelsdyr – og for så vidt også på alle andre eiendommer i Norge. 

President,
Jeg vil sette full fart i arbeidet med å endre forskriften for så raskt som mulig å gjennomføre det Stortinget ber om. De nødvendige forskriftsendringene må også på høring, men mitt siktemål er at en ny forskrift skal være vedtatt før sommeren.

Pelsdyrbøndene har behov for forutsigbarhet. Det synes å være stor tilslutning til kompensasjon etter ekspropriasjonsrettslige prinsipper, og jeg håper derfor at saken kan landes i Stortinget i dag. Det er flere pelsdyrbønder som har en krevende økonomisk situasjon og vil trenge en så rask avklaring som mulig. Og derfor er det viktig for meg at vi får et vedtak som gjør at vi kan klare å imøtekomme disse pelsdyrbøndene.

Til toppen