Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Landbruks- og matministerens innlegg under Stortingets behandling av Prop. 7 S (2019-2020) om kontrollforordningen

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket og regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler. Prop. 7 S (2019-2020), Innst. 164 S (2019-2020)

Takk President,
Maten vår skal være trygg å eta, både for folk og for dyr. EUs regelverk på matområdet gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen og skal sikre god mattrygghet. Dette regelverket er omfattende og stiller krav til blant annet næringsmidler, plantevernmidler, dyrehelse og dyrevelferd.

En viktig del av dette er reglene om offentlig kontroll som skal sikre at kravene til mattrygghet overholdes i hele matkjeden. Den gamle kontrollforordningen fra 2004 har allerede vært inne i EØS-avtalen i flere år og ligger til grunn for størstedelen av Mattilsynet sin  kontrollvirksomhet på matområdet.

For å sikre enda bedre etterlevelse av regelverket på matområdet har EU nylig revidert kontrollforordningen. Den nye kontrollforordningen ble innlemmet i EØS-avtalen 27. september 2019. Forordningen vil medføre noen økonomiske konsekvenser. Den ble derfor innlemmet med forbehold om at Stortinget gir sitt samtykke.

Som den gamle forordningen retter også denne nye forordningen seg hovedsakelig mot offentlige myndigheter og stiller krav til organisering og gjennomføring av risikobasert kontroll. Formålet er det samme som tidligere; Den skal sikre et høyt vernenivå for menneskers og dyrs helse, og miljøet.

Mesteparten av gjeldende forordning er videreført. Kravene er nå styrket for å sikre at europeiske myndigheter samarbeider mer effektivt en tidligere. Det stilles også økte krav til at dokumenter og rutiner skal være offentlig tilgjengelig sånn at publikum kan få bedre informasjon om kontrollvirksomheten.

Den nye forordningen er ment å være en overordnet paraply for alt kontrollregelverk sånn at det i større grad blir én rettslig ramme for kontroll i hele matkjeden. Virkeområdet er også utvidet til flere kontrollområder som animalske biprodukter, økologiske produkter og plantevernmidler.

Jeg vil, president, til slutt understreke den store betydningen for mattryggheten det er å ha et harmonisert kontrollregelverk med EU. For norsk eksport og god vareflyt til EU er det og en forutsetning at vi har de samme reglene for grensekontroll som gjelder i EU. Det er viktig for både forbrukere og næringsinteresser at den nye kontrollforordningen innlemmes i EØS-avtalen.

Til toppen