Landbruks- og matministerens skriftlig svar på Dokument 8:5 S (2014-2015) om tiltak for å innfri Stortingets mål om minst 15 prosent økologisk forbruk og jordbruksareal innan 2020

Representantforslag frå stortingsrepresentant Rasmus Hansson om tiltak for å innfri Stortingets mål om minst 15 prosent økologisk forbruk og jordbruksareal innan 2020.

Eg viser til brev frå Næringskomiteen datert 06.10.2016 vedlagt representantforslag Dokument 8:108 S (2015-2016) frå stortingsrepresentant Rasmus Hansson om tiltak for å innfri Stortinget sitt mål om minst 15 prosent økologisk forbruk og jordbruksareal innan 2020. 

Det vert fremja 12 konkrete forslag:

"

 1. Stortinget ber regjeringen legge frem en egen sak om hvilke tiltak den vil gjennomføre for å innfri Stortingets vedtak om minst 15 prosent økologisk produksjon og forbruk innen 2020, og en tidsplan med ansvarfordeling for gjennomføringen.
 2. Stortinget ber regjeringen endre innretningen på jordbruksoppgjørene for å sikre økt omlegging til og produksjon av økologisk mat, herunder økte produksjonstilskudd for økologisk drift inkludert økt grovfôrtilskudd, samt en vesentlig økning av utviklingsmidlene til økologisk landbruk.
 3. Stortinget ber regjeringen sikre at minst 15 prosent  av matforbruket i offentlig sektor er økologisk i løpet av 2017 og minst 30 prosent  innen 2020.
 4. Stortinget ber regjeringen ta initiativ til en flerårig markedsføringskampanje for å øke kunnskapen om og etterspørselen etter økologisk mat.
 5. Stortinget ber regjeringen fjerne kontrollgebyret for økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter fra og med 2017.
 6. Stortinget ber regjeringen avvikle merverdiavgiften på økologiske matvarer.
 7. Stortinget ber regjeringen i den varslede landbruksmeldingen utrede muligheten for omstillingsprogrammer som tar sikte på å etablere større sammenhengende områder med økologisk produksjon som kan forenkle distribusjonen og styrke lokale merkevarer.
 8. Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for å sette et krav om at avansen som tas i butikken på økologiske varer, ikke er høyere enn avansen på tilsvarende konvensjonelle varer.
 9. Stortinget ber regjeringen gjeninnføre en kompensasjon for økonomisk tap ved omlegging til økologisk drift som minst tilsvarer nivået på omleggingstilskuddet, for eksempel ved å gjøre arealtilskuddet som er etablert for 2. og 3. karensår gjeldende fra og med 1. karensår.
 10. Stortinget ber regjeringen i samarbeid med næringen vurdere hvordan dyrevelferd og miljøstandard for økologisk jordbruk kan videreutvikles som spydspiss for landbruket.
 11. Stortinget ber regjeringen arbeide for at en økt andel av midlene som avsettes til forskning over Landbrukets utviklingsfond, går til forskning knyttet til økologisk jordbruk og øremerkes til dette formålet.
 12. Stortinget ber regjeringen sørge for at det gis et helhetlig undervisningstilbud i økologisk landbruk på flere utdanningsinstitusjoner enn i dag og øke andelen av dagens agronomutdanning som er rettet mot økologisk landbruk. "

Innleiingsvis vil eg vise til at vi dei siste åra ser ein stor auke i etterspurnaden etter økologiske matvarer. Frå 1. halvår i 2015 til 1. halvår i 2016 var auka på nesten 22 prosent. Eg vurderer situasjonen i dag, med aukande etterspurnad etter økologisk mat, til å vere den viktigaste føresetnaden for ei positiv og marknadsbasert utvikling av den økologiske produksjonen i Noreg. 

Satsinga på økologisk landbruk er nyleg debattert i Stortinget, i samband med handsaminga av Riksrevisjonen si undersøking av arbeidet til styresmaktene for å nå måla om økologisk landbruk, jf. Innst. 297 S (2015-2016).  I debatten vart fleire av forslaga representanten Hansson no stiller òg diskutert. Fleirtalet i Stortinget meinte i handsaminga av Innst. 297 S (2015-2016) at det er naudsynt å utarbeide ein heilskapleg strategi for økologisk landbruk, og at det vil vere naturleg å vurdere tilrådingane frå Riksrevisjonen i samband med arbeidet med strategien. 

Regjeringa vil denne hausten legge fram ei melding om jordbruksnæringa. Meldinga vil drøfte situasjonen for økologisk landbruk. Som tidlegare varsla, så vil arbeidet med ein strategi for økologisk landbruk ta til i etterkant av at meldinga om jordbruksnæringa er lagt fram for Stortinget. 

Eg meiner det er naudsynt å sjå eventuelle endringar i innretning av satsinga og verkemiddelbruk innan økologisk landbruk i samanheng. Eg ynskjer difor å sjå Rasmus Hansson sine forslag i samanheng med andre relevante problemstillingar, i samband med det kommande strategiarbeidet. 

Det er allereie sett i gang arbeid med ulike utredningar og evalueringar som skal vere med på å gi eit godt grunnlag for arbeidet med strategien. Eg vil òg legge opp til ein prosess for strategiarbeidet som inkluderer sentrale aktørar. Dette er òg i tråd med tidlegere merknadar frå Stortinget.

 

Med helsing 

Jon Georg Dale 

Til toppen