Landbruks- og matministerens skriftlig svar på spørsmål til Prop. 127 S (2014-2015)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Næringskomiteen på Stortinget