Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 6 i Stortingets spørretime 27.11.2013

Spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp)

Er statsråden enig i at mindre jordbruksareal og lavere avlingsnivå svekker norsk matvaresikkerhet av jordbruksmatvarer?

Spørsmål

Ethvert lands matvaresikkerhet av jordbruksmatvarer er avhengig av landets samla planteproduksjon. Planteproduksjonen er resultatet av jordbruksareal (innmark og utmark) og avlingsnivå. Er statsråden enig i at mindre jordbruksareal og lavere avlingsnivå svekker norsk matvaresikkerhet av jordbruksmatvarer?

President,

Nasjonal matproduksjon fra land og sjø er et viktig grunnlag for vår matvaresikkerhet, og planteproduksjonen spiller en viktig rolle.

Men, vi importerer samtidig flere viktige matvarer, samt innsatsvarer og maskiner og utstyr.

Derfor har også velfungerende handelssystemer og her under internasjonale standarder for plante- og dyrehelse, for å sikre at maten er helsemessig trygg, stor betydning for vår matvaresikkerhet.

Jeg mener det blir feil slik representanten Lundteigen gjør i spørsmålet; å knytte matsikkerhet til norskproduserte jordbruksmatvarer alene. Vi er i den heldige situasjon at vi også har en stor sjømatsektor. Sammen med importmulighetene har vi derfor flere kilder til befolkningens matforsyning.

Det at vi har flere kilder til befolkningens matforsyning, reduserer risiko ved svikt i en av forsyningslinjene og øker dermed matvare­sikkerheten. En illustrasjon på dette er at den norske importen av matkorn har vært høy de siste årene - på grunn av dårlige sommere i Norge som har gitt lave avlinger og dårlig kvalitet.

Regjeringen vil at norsk planteproduksjon fortsatt skal spille en viktig rolle i vårt arbeid med matvaresikkerhet. Vi vil innrette virkemidlene slik at de bidrar til økt produksjon og gjennom det arbeide for en høyest mulig selvforsyning av mat, slik vi sier i vår politiske plattform.