Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 22 i Stortingets spørretime 26.02.2014

Spørsmål fra Stine Renate Håheim (A)

Dersom priskontroll på landbrukseiendommer fjernes, vil det føre til at prisene i enkelte områder stiger betydelig. Dette vil heve terskelen for unge som vil inn i næringa, og det vil gå ut over lønnsomheten. Høyere pris på landbrukseiendommer vil ikke uten videre heve prisene på maten som produseres. Flere arealer kan bli ulønnsomme og det kan bli vanskeligere å håndheve driveplikten. Mener statsråden dette er i tråd med målsettingene om økt matproduksjon og rekruttering til næringa?

Spørsmål

Dersom priskontroll på landbrukseiendommer fjernes, vil det føre til at prisene i enkelte områder stiger betydelig. Dette vil heve terskelen for unge som vil inn i næringa, og det vil gå ut over lønnsomheten. Høyere pris på landbrukseiendommer vil ikke uten videre heve prisene på maten som produseres. Flere arealer kan bli ulønnsomme og det kan bli vanskeligere å håndheve driveplikten.

Mener statsråden dette er i tråd med målsettingene om økt matproduksjon og rekruttering til næringa?

President,

Regjeringen ønsker å styrke bondens rett til fritt å kunne disponere sin egen eiendom. Eiendomslovgivningen slik den er i dag, inkludert priskontrollen, begrenser bondens rådighet. Jeg mener også at det er urettferdig at selger ikke skal kunne få det markedet er villig til å betale for en eiendom, på lik linje med alle andre som selger fast eiendom.

Hovedformålet med landbrukspolitikken skal være en kostnadseffektiv landbruksproduksjon. Regjeringen ønsker å øke produksjon av mat og mener at arealene må utyttes godt slik at vi sørger for høyest mulig produksjon. Jeg ønsker å øke produksjonen bl.a. gjennom å sørge for at flere eier den jorda de driver. 

Jeg mener at priskontrollen kan virke hemmende på omsetningen av landbrukseiendommer, og jeg ønsker et større utbud av landbrukseiendommer og tilleggsjord. Ved å oppheve priskontrollen kan det legges til rette for et velfungerende marked for omsetning hvor prisen reguleres av markedet. Mange venter i dag med å selge fordi de mener konsesjonspris ikke vil gjenspeile det eiendommen er verdt. I sentrale områder kan det også være umulig å kjøpe seg en ny bolig for den som må selge en landbrukseiendom til en pris langt under prisen på boliger. 

Jeg er enig med representanten Håheim i at en opphevelse av priskontrollen kan åpne for høyere priser for enkelte eiendommer i sentrale strøk, for eksempel nær større byer som Oslo, Trondheim og Stavanger. Dette er ikke det samme som en generell prisstigning på produksjonsarealene; det er først og fremst boverdien på eiendommen som vil føre til høyere pris. Ellers har jeg stor tillit til at den som vil kjøpe landbrukseiendom også vil vurdere prisen på produksjonsareal og driftsbygninger i forhold til den planlagte driften. Slik sunn fornuft må vi ha tillit til at alle som skal drive næring har. Partenes syn på prisen vil derfor gjenspeile hva som framover vil være en samfunnsmessig forsvarlig pris. Jeg er på denne bakgrunn ikke enig med representanten Håheim i at opphevelse av priskontrollen vil føre til at areal kan bli ulønnsomme eller at det blir vanskeligere å opprettholde driveplikten. 

Det er i sum flere uheldige sider ved dagens priskontroll. Priskontrollen demper investeringslysten hos eksisterende eiere og hindrer tilførsel av kapital og kompetanse fra betalingsvillige nye eiere. Mange vil ikke være innstilt på å foreta investeringer som ikke kan påregnes å bli avspeilet i den pris konsesjonsmyndigheten vil godta. Priskontrollen er dessuten komplisert og tidkrevende både for private parter og konsesjonsmyndighetene. Det er også forskjeller i hvordan priskontrollen praktiseres ute i kommunene.