Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 226 fra stortingsrepresentant Terje Lien Aasland

Endringer i odelsloven

Spørsmål: Stortinget vedtok i vårsesjonen 2013 endringer i odelsloven, samtidig som hjemmelen for å søke om odelsfrigjøring ble fjernet. Hvordan planlegges endringene gjennomført i lovverket, og hvilke overgangsordninger vil det bli lagt opp til ifm pågående saker om delingsprosesser etter jordloven, der odelsfrigjøring kan være aktuelt?