Landbruks- og matministerens svar på spørsmål om eventuelle kommunesammenslåingers betydning for forvaltningen av rettigheter i statsallmenning

Skriftlig spørsmål nr. 1100 fra stortingsrepresentant Karianne O. Tung (A)

Representanten Tung har stilt et spørsmål om eventuelle kommunesammenslåingers betydning for forvaltningen av rettigheter i statsallmenning.

Spørsmålet lyder: 

"Er kommunalministeren enig i at rettighetene i statsallmenningene ikke bør endres ved eventuelle kommunesammenslåinger, og at det videre er fornuftig at dagens fjellstyrestruktur opprettholdes inntil videre og eventuelt vurderes etter at ny kommunestruktur er helt avklart?" 

I forståelse med kommunal- og moderniseringsministeren er spørsmålet overført til meg. 

Forvaltningen av statsallmenninger er regulert i fjelloven. Det følger av fjelloven § 3 at det skal være et fjellstyre i hver kommune der det er statsallmenning. Videre følger det av fjelloven § 4 at Kongen kan bestemme om det skal velges flere fjellstyrer dersom det er flere statsallmenninger i en kommune. Denne myndigheten er delegert til Statskog SF. 

De jordbrukstilknyttede rettighetene i statsallmenning vil ikke berøres av endringer i kommunestruktur, da disse rettighetene er knyttet til eiendom, og ikke til kommune i eksisterende lovverk. 

Spørsmålet er også forelagt Klima- og miljødepartementet (KLD). KLD opplyser at rettighetene til jakt og fiske i statsallmenninger ligger til de som det siste året og fremdeles er fast bosatt i Norge. 

KLD opplyser videre om at det etter fjelloven §§ 23 og 24 skilles mellom utenbygds- og innenbygdsboende når det gjelder adgangen til småviltjakt og villreinjakt. Et slikt skille gjelder også med hensyn til hvordan fjellstyrene kan prise jakten. 

Kgl. res. 24 juli 1964 bestemte at en for småviltjakt, villreinjakt og fiske skulle la kommunegrensene fra 1956 gjelde i spørsmålet om kretsen av innenbygdsboende. Denne forståelsen av innenbygdsboende har blitt videreført i fjelloven av 1975, for enkelte paragrafer. Dette fremgår av” Veiledning til forskrift av 3. mars 2004 om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning”. Jeg ser ikke at det er noen grunn til å gjøre noen endring i denne fortolkningen nå, og på denne måten kan man anse det som at prinsippet i kgl. res. 24. juli 1964 videreføres.  

Det fremgår ikke av selve fjelloven at rettighetene til storviltjakt ligger til innenbygdsboende. Det er allikevel i forskrift åpnet for å gjøre en fordeling mellom innenbygds- og utenbygdsboende dersom det er nødvendig å regulere antall jegere. I brev fra Miljøverndepartementet datert 7. april 2008 fastslås at det er de til enhver tid gjeldende kommunegrenser som i dette tilfellet avgjør hvem som defineres som innenbygdsboende. Dette fremgår av ”Veiledning til forskrift av 3. mars 2004 om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning”. 

Med hilsen   

Sylvi Listhaug 

Til toppen