Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Landbruks- og matministerens svar på spørsmål om hva statsråden gjør for å håndtere situasjonen med MRSA

Svar på skriftlig spørsmål nr. 1373 fra representanten Geir Pollestad (Sp)

Svar på skriftlig spørsmål nr. 1373 fra representanten Geir Pollestad (Sp)

Jeg viser til brev av 28. august 2015 der representanten Geir Pollestad stiller følgende spørsmål til skriftlig besvarelse: 

Hva gjør statsråden for å håndtere situasjonen med MRSA og kan statsråden garantere at ingen bønder lider et økonomisk tap som følge av at MRSA blir påvist i deres besetninger? 

Jeg har gitt min tilslutning til en svært ambisiøs strategi for å forsøke å hindre at dyreassosiert MRSA får fotfeste i norsk svinehold. Mattilsynet gir pålegg om avliving og etterfølgende vask og desinfeksjon i besetninger hvor bakterien blir påvist. 

Mye tyder på at påvisningene av dyreassosiert MRSA skyldes smitte fra røktere eller innkjøp av levende dyr som er smittet. Gode forebyggende tiltak er avgjørende om man skal hindre at bakterien kommer inn i svinebesetningene. Det er derfor nødvendig at næringen bedrer sine rutiner ved omsetning av levende svin og styrker hygienetiltak i besetningene. Jeg har dialog med næringen om dette. Sammen med helse- og omsorgsministeren har jeg sendt rundskriv til landets kommuner for å understreke at det skal være enkelt for svineprodusenter og røktere å få testet om de er bærere av MRSA-bakterier. 

Det er også etablert en ny kompensasjonsordning for produksjonstap ved dyreassosiert MRSA. Ordningen innebærer at det ytes kompensasjon for deler av produksjonstapet. Denne kompensasjonen kommer i tillegg til erstatning for dyr og dekning av saneringskostnader, noe som gis i alle tilfeller der Mattilsynet gir pålegg om avliving på grunn av smittestoffer/smittsom dyresykdom. 

Kompensasjonsordningen reduserer de økonomiske tapene. Samtidig er det viktig at statlige ordninger ikke fjerner insitamentet til å gjennomføre gode smitteforebyggende tiltak. Gjennom private forsikringsordninger vil det normalt være mulig å redusere tapene ytterligere. 

Med hilsen 

Sylvi Listhaug

Til toppen