Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 15 i Stortingets spørretime 4.3.2015

Spørsmål fra representanten Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

I vårsesjonen 2014 ba en enstemmig næringskomité regjeringen om en helhetlig jordvernplan. I den forbindelse skrev statsråden: "jeg vil sammen med kommunesektoren vurdere virkemidler for en best mulig planlegging og ivaretakelse av arealene". På departementets nettsider står det at arbeidet med en helhetlig strategi for jordvern er i gang. Er det i dette arbeidet lagt vekt på at den beste matjorda befinner seg i et fåtall av våre kommuner?  

Svar

President,

det er riktig, som representanten Rasmus Hansson peker på, at arbeidet med en strategi for jordvern er i gang. Vi følger også opp regjeringens politiske plattform som sier at vi skal ta vare på god matjord, men balansere jordvernet mot storsamfunnets behov. 

I denne sammenhengen vil jeg understreke at vi har etablert kontakt med KS som representant for kommunesektoren, og at Landbruks- og matdepartementet i morgen arrangerer en areal- og jordvernkonferanse i Oslo, nettopp i samarbeid med KS. 

Matjorda kan klassifiseres på flere måter, bl.a. ut fra hva den skal brukes til. Kornproduksjonen, og særlig matkornproduksjonen, er en svært viktig produksjon for selvforsyningsevnen. Folk har i stor grad bosatt seg der det har vært og er gode jordressurser, og det er i slike områder ekspansjonspresset fra en økende befolkning ofte er størst. Det er derfor også i slike områder vi står overfor de vanskeligste avveiningene mellom ulike hensyn. 

Jordvernstrategien skal ta utgangspunkt i de utfordringene vi har når det gjelder jordvern og foreslå tiltak for å møte disse. 

President

Jeg tar sikte på at jordvernstrategien vil bli presentert for Stortinget før sommeren.

Til toppen