Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 4 i Stortingets spørretime 14.10.2015

Spørsmål fra representanten Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål:

I dag har vi tre svært dominerende dagligvarekjeder i Norge. Ifølge NRK vil regjeringen ikke fremme en ny lov om god handelsskikk, tross råd fra Dagligvarelovutvalget og bekymringer fra Matkjedeutvalget. Ett virkemiddel er å senke grensen for dominerende aktører i bransjen fra 40 til 30 prosent, som i Finland, men Miljøpartiet De Grønne ble nedstemt da vi foreslo dette. Hvordan vil statsråden sikre bedre konkurranse, forbrukermakt og effektivitet i dagligvarebransjen, slik Stortinget ba om i februar i år? 

Svar:

Stortinget fattet 12. februar 2015 et anmodningsvedtak hvor Stortinget ber regjeringen fremme forslag til virkemidler for å bedre konkurransen og effektiviteten i dagligvaremarkedet. Regjeringen har jobbet med dette en stund, og bakgrunnen for at det tar tid, er at det er komplekse problemstillinger. For eksempel er det slik at en lov om god handelsskikk i seg selv ikke vil føre til økt konkurranse i dagligvaresektoren, men regulere forholdet mellom dagligvarekjedene og leverandørindustrien. Det er derfor regjeringen hele tiden har sagt at det er behov for å vurdere andre tiltak i tillegg til å vurdere om en lov om god handelsskikk er det som trengs for å bedre konkurransesituasjonen.

Som kjent gjennom NRK er de fire borgerlige partiene på Stortinget nå enige om hva som bør gjøres videre for å forbedre konkurransesituasjonen i dagligvaresektoren. Det er naturlig at de fire partiene får anledning til å presentere disse forslagene på en for dem egnet måte og på et egnet tidspunkt. Når disse forslagene foreligger, vil regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte.