Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 6 i Stortingets spørretime 11.2.2015

Spørsmål fra representanten Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Ser statsråden behov for å utarbeide en egen handlingsplan mot antibiotikaresistens?

Svar

President,

Jeg vil vise til at regjeringen denne våren har varslet en tverrsektoriell strategi mot antibiotikaresistens. De berørte departementer, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet, er i gang med dette arbeidet.

Strategien er blant annet en oppfølging av rapporten fra en ekspertgruppe nedsatt av de fire departementene. Ekspertene er å regne som Norges fremste på området. Rapporten Antibiotikaresistens – kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak foreslår åtte tiltaksområder innenfor folkehelse, dyrehelse, mat og miljø. 

For meg har det vært viktig å handle raskt og iverksette nødvendige tiltak på eget ansvarsområde uten å vente på strategier og handlingsplaner. Jeg har møtt utfordringene på mine ansvarsområder offensivt og er allerede i gang med en rekke tiltak innenfor flere av de åtte innsatsområdene som ekspertgruppen har foreslått.

I budsjettproposisjonen for 2015 har jeg varslet en styrking av både overvåking og forskning knyttet til antibiotikaresistens, og jeg omdisponerte også på slutten av fjoråret ekstra midler til nye forskningsprosjekter på området. Dette vil bidra til bedre kunnskap om reservoarer og bedre kunnskap om konsekvenser av ulike typer resistens hos dyr.

Videre gav jeg i 2014 min tilslutning til en svært ambisiøs strategi som innebar testing av om lag 1000 purkebesetninger og sanering av besetninger som testet positivt, for å hindre at den resistente bakterien LA-MRSA får fotfeste i norsk svinehold. Jeg jobber nå for å få på plass en kompensasjonsordning for å redusere den økonomiske belastningen på eiere av svinebesetninger som har fått påvist denne bakterien.

President,

Mange av utfordringene knyttet til antibiotikaresistens må møtes gjennom et internasjonalt samarbeid. I samtaler med EUs kommissærer for landbruk, mattrygghet og helse har jeg spesielt tatt opp problemet med forekomst av antibiotikaresistente bakterier i den internasjonale fjørfeavlen og praksis for veterinærers bruk og utlevering av antibiotika i mange EU-land. Denne siste problemstillingen vil jeg, i samarbeid med Helse- og omsorgsministeren og Fiskeriminsteren, følge opp videre overfor EU som for tiden arbeider med en revisjon av legemiddel- og medisinfôrregelverket. Jeg har også et godt samarbeid med mine nordiske kollegaer i dette arbeidet. I tillegg har jeg i styringsdialogen med Mattilsynet oppmerksomhet på forbedringer i registeret for bruk av legemidler til dyr.

Jeg vil fortsatt arbeide målrettet både nasjonalt og internasjonalt mot antibiotikaresistens. Det viktigste er å handle. Det har jeg gjort og det vil jeg fortsette med. 

Til toppen