Landbruks- og matministerens svar på spørsmål om rettstilstanden rundt praktisering av priskontrollen i konsesjonssaker

Svar på skriftlig spørsmål nr. 1444 fra representanten Geir Pollestad (Sp)

Jeg viser til brev 18. september 2015 med spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad til skriftlig besvarelse. Spørsmålet lyder:

"Vil statsråden bidra til å klargjøre rettstilstanden rundt praktisering av priskontrollen i konsesjonssaker." 

Regjeringen har i Sundvolden-plattformen lagt opp til vesentlige endringer når det gjelder reglene om fast eiendom. Regjeringen fremmet 20. juni 2014 en proposisjon for Stortinget med forslag om å oppheve priskontrollen. Landbruks- og matdepartementet sendte deretter 15. oktober 2014 ut et høringsnotat med forslag om å oppheve konsesjonsloven. 

Departementets brev av 4. desember 2013 til kommunene fylkesmennene og daværende Statens landbruksforvaltning ble bl.a. sendt ut for å unngå at det skulle oppstå usikkerhet om hvordan praktiseringen av priskontrollen skulle skje i perioden fram til Stortinget har tatt standpunkt til forslaget om å oppheve reglene. Brevet hadde også som hensikt å bidra til at ulike kommuner behandler søkere som er i samme situasjon likt. Brevet tok mao. sikte på å redusere utfordringene i forbindelse med praktiseringen. Når regjeringen dessuten i juni 2014 fremmet en proposisjon om opphevelse av priskontrollen for Stortinget, lå det til rette for at spørsmålene omkring endring av priskontrollen kunne avklares i løpet av forholdsvis kort tid.  

Etter min oppfatning er ikke avgjørelsen i den aktuelle saken i strid med mine uttalelser til Stortinget. I min skriftlige redegjørelse til Kontroll og konstitusjonskomiteen 6. januar 2014 ga jeg bl.a. uttrykk for at henstillingen i departementets brev om praktisering av priskontrollen er i tråd med lovens ordlyd, forarbeider og den utvikling av praksis som har vært ført siden 2002. 

Jeg viste til at henstillingen overlater til kommunene å ta konkret stilling til om samfunnsinteressene som er en del av konsesjonsvurderingen, tilsier at konsesjon skal gis eller avslås, og at brevet fra departementet ikke innebar at kommunene ble bedt om å unngå avslag på alle konsesjonssøknader i perioden fram til priskontrollen eventuelt ville bli opphevet. Situasjonen som oppstår dersom en part klager over at konsesjon er avslått ble ikke berørt i denne redegjørelsen. Spørsmålet ble heller ikke berørt i de etterfølgende debattene i Stortinget. 

Slik representanten Geir Pollestad refererer saken fra Fredrikstad, oppfatter jeg heller ikke at Fylkesmannens vedtak om å omgjøre kommunens avslag til gunst for konsesjonssøker, er i strid med loven. Beskrivelsen synliggjør snarere at Fylkesmannen har ivaretatt sin rolle som klageinstans og lagt vekt på hensynet til forsvarlig likebehandling i forhold til andre lignende søknader om konsesjon. 

I mitt brev 6. januar 2014 til Kontroll- og konstitusjonskomiteen viste jeg til at konsesjonsloven åpner for vurderinger som kan tilpasses endringer i utviklingen og skiftende politisk syn. Jeg har også vist til at lovens system ikke er slik at en konsesjonssøknad uten videre skal avslås selv om prisen ut fra retningslinjene er for høy. Det er fastsatt i gjeldende lov at kommunen i sin konkrete vurdering av hver enkelt sak skal legge særlig vekt på flere forhold enn pris. 

Jeg registrerer at representanten Geir Pollestad oppfordrer om å trekke brevet om praktiseringen av priskontroll tilbake. Dette har også vært gjenstand for behandling i Stortinget tidligere. Etter min mening er det nå ryddig å avvente Stortingets beslutninger knyttet til regjeringens forslag om å oppheve priskontrollen.

 

Med hilsen    

Sylvi Listhaug