Landbruks- og matministerens innlegg under Stortingets behandling av representantforslag om fjerning av boplikten for boligeiendom og fritidseiendom

Dokument 8:63 S (2020-2021), Innst. 252 S (2020-2021)

President,
Konsesjonsloven er et viktig virkemiddel i eiendomslovgivningen i Norge. Derfor var det viktig for KrF å slå fast i Granavolden-plattformen at det ikke skal gjøres ytterligere liberaliseringer i jord- og konsesjonslovgivningen. Det gjelder også reglene om nedsatt konsesjonsgrense.

Dette forslaget fra Frp handler ikke om boplikten i landbruket,
men om den muligheten som kommunene har til å innføre
lokale forskrifter slik at helårsboliger ikke blir brukt til fritidsformål uten at kommunen har gitt konsesjon. Eieren kan la andre bo der, men eiendommen må være bebodd, ikke bare i ferier og helger.

President, bosettingsutfordringene i Norge er ulike. Noen steder
er fraflytting et problem. Andre steder ønsker man at innbyggerne i kommunen kan ha tilgang på attraktive boliger i stedet for at slike boliger blir overtatt av fritidsbrukere som bare bor der i deler av året eller deler av uka.

Per i dag er det 42 kommuner som har innført slike lokale forskrifter. Det er kommuner fra hele landet, og mange har hatt forskrift i mange år. Eksempler på det er Røros, Kragerø og Lindesnes. Det viser at mange kommuner mener det er behov for dette virkemidlet og at forskriften er egnet til å løse de utfordringene kommunen opplever.

President, jeg har tro på lokalt selvstyre. Jeg har tillit til at kommunene selv klarer å gjøre gode vurderinger av om de trenger lokale forskrifter. Jeg synes ikke Stortinget skal frata lokalpolitikerne dette verktøyet, og jeg er glad for at alle partiene utenom FrP er enig med meg i det.

Jeg mener heller ikke at det er urimelig at kommunen mener noe om hvilke boliger som bør brukes til helårsbolig og hvilke som bør brukes som fritidsbolig. Det har sammenheng med for eksempel utbygging og utnytting av kommunal infrastruktur som skole, barnehage, vann, kloakk og så videre. Det er helt naturlig at kommunen selv skal ha anledning til å bestemme i slike
spørsmål.