Historisk arkiv

Landbrukspolitisk snuoperasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

630 millioner kroner i lettelser for matindustrien. Investeringspakke tilsvarende 300 millioner kroner i inntektsverdi. Bondens inntektsmuligheter økes med 10 ¼ prosent. Styrker bruken av tre: Treprogrammet får nye 10 millioner.

  • 630 millioner kroner i lettelser for matindustrien 
  • Investeringspakke tilsvarende 300 millioner kroner i inntektsverdi 
  • Bondens inntektsmuligheter økes med 10 ¼ prosent
  • Styrker bruken av tre: Treprogrammet får nye 10 millioner

Dette er hovedpunktene i Landbruks- og matdepartementets budsjett for 2012.

- Landbruket er en konkurranseutsatt næring som påvirkes av valutasvingninger, rentenivået og endringer i kostnader. Også denne næringen er tjent med et budsjett som tar hensyn til dette. Jeg er derfor glad for at vi gjennom budsjettet reduserer kostnader både for landbruket og industrien. I tillegg gjennomfører vi en landbrukspolitisk snuoperasjon. I regjeringsperioden 2006-2011 er det lagt til rette for en inntektsøkning i jordbruket på 58 ½ prosent. Budsjettet for 2012 innebærer et nytt løft der vi styrker inntektsmulighetene, investeringsmulighetene og hele matindustrikjeden, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp).

Avvikling av Matproduksjonsavgiften
Regjeringen foreslår å avvikle matproduksjonsavgiften fra 1. januar 2012. Dette innebærer en innsparing for matindustrien på 630 millioner kroner totalt. For norske jordbruksvarer dreier det seg om en innsparing på 280 millioner kroner.

- Matproduksjonsavgiften har vært et særnorsk fenomen som vi nå avvikler. Det er klart at dette vil bidra til å styrke konkurransevilkårene i hele næringen, sier Brekk.

Investeringspakke
For å stimulere til investeringer, økt produktivitet og lønnsomhet i landbruket, foreslår Regjeringen flere justeringer i skatteregelverket. Endringene gjøres gjeldende fra inntektsåret 2011. Samlet innebærer forslagene en økt inntektsverdi for jordbruket på ca. 300 millioner kroner før skatt.

- Så store endringer i investeringsvirkemidlene har vi ikke hatt på tretti år, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp). Nå gir vi dem som har framtidstro og investeringslyst muligheten til å satse!

Saldoavskrivningene for husdyrbygg økes fra 4 til 6 prosent, og avskrivningene for enkle bygningskonstruksjoner økes fra 8 til 10 prosent. Ved en investering på 2 millioner kroner vil dette kunne gi en avskrivningsøkning på 40 000 kroner det første året.

Innenfor det distriktspolitiske virkeområdet blir BU-tilskuddene skattefrie.

Videre gjøres det en endring slik at en større del av inntektene (40 prosent) fra leiekjøring eller tjenester for andre kan føres i felles årsoppgave for landbruk.

Betydelig inntektsløft for jordbruket
Jordbruksavtalen for 2011-2012 har en ramme på 1 420 millioner kroner. Av dette er 365 millioner en netto bevilgningsøkning over statsbudsjettet. Målprisene økes tilsvarende 810 millioner kroner. Jordbruksavtalen legger til rette for en inntektsøkning på vel 10 ¼ prosent i forhold til 2011 før utslag av avtalen. Deler av avtalen gir inntektseffekt allerede i 2011.

Regjeringen foreslår å heve trygdeavgiften fra 7,8 prosent til 11,0 prosent for næringsinntekt i jord- og skogbruk fra 2012. Dette er kompensert innenfor jordbruksavtalen og ved å øke jordbruksfradraget med om lag 120 mill. kroner i 2012.

Andre satsinger

Forsterket tresatsing
Bevilgningen til Landbruks- og matdepartementets tresatsing foreslås økt med 10 millioner kroner i 2012, til 28 millioner kroner. Økt bruk av tre er ett av flere tiltak som kan redusere den samlede klimabelastningen. En skog som er godt drevet tar opp mest CO2 og bruk av tre i bygg og andre produkter lagrer CO2 gjennom hele livsløpet. Trebasert Innovasjonsprogram er hovedvirkemidlet i tresatsingen.

- Programmet skal bidra til å øke trebruken, både som et bidrag til verdiskaping og fordi tre er et fornybart bygningsmateriale som har en positiv effekt på CO2 balansen, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp).

Trebasert Innovasjonsprogram ble evaluert i 2011. Evalueringen konkluderte med at programmet bidrar til økt bruk av tre og økt lønnsomhet i verdikjeden. Evaluator trekker også frem at programmet har bidratt til å opparbeide et nettverk av regionalt forankrede drivere for tresektoren og at denne organiseringen har vært viktig for å nå programmets mål.

Forskning
Årets budsjettbevilgninger til forskning bidrar til å videreføre forskningsinnsatsen innen sektoren på et høyt nivå. Regjeringen foreslår å bevilge totalt 409,5 millioner kroner til landbruks- og matforskning i 2012. Dette innebærer en økning på 7 millioner i forhold til 2011.

- Forsking som bidrar til økt norsk matproduksjon og verdiskaping er avgjørende for å opprettholde en konkurransekraftig norsk matindustri, sier landbruks og matminister Lars Peder Brekk (Sp).

Bevaring av norske hesteraser
- Nytt avlsarbeid og god markedsføring må til for å sikre genressursene for de viktige nasjonale rasene Nordlandshest/Lyngshest og Fjordhest og redde dem fra utrydning, sier Landbruks og matminister Lars Peder Brekk (Sp).

For å styrke bevaring og bruk av de norske hesterasene økes tilskuddet til Norsk fjordhestsenter og Nord-norsk hestesenter med 1 million kroner, til totalt 2,867 millioner over statsbudsjettet for 2012.

Til toppen