Landmaktproposisjonen vedtatt i Stortinget

– Jeg er glad for den brede politiske enigheten om å styrke Forsvaret. Hovedlinjene i regjeringens forslag ble vedtatt. Vi styrker tilstedeværelsen i nord. Vi skal investere i moderne materiell. I tillegg endrer vi praktiseringen av verneplikten for å øke beredskapen og den operative evnen, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvarets mediesenter

Regjeringen la i oktober frem en plan for å videreutvikle Hæren og Heimevernet (Prop. 2 S (2017-2018). Saken er nå behandlet i Utenriks- og forsvarskomiteen, og ble debattert i Stortinget 5. desember. Det var et bredt flertall som vedtok fremtidens landmakt.

Sakene som Stortinget har vært opptatt av og som skiller seg fra regjeringens anbefaling berører Heimevernet, helikopterstøtte til Hæren, stridsvogner og 2. bataljon. Stortinget ba regjeringen komme tilbake med opplegg for å imøtekomme anmodningene i innstillingen.

– Regjeringen vil komme tilbake med opplegg og konkretisering slik Stortinget ber om. Jeg er sikker på at vi skal finne gode løsninger som styrker landmaktens evne til å løse sine oppdrag sammen med resten av Forsvaret og våre allierte, sier forsvarsministeren.

Gjennom langtidsplanen som ble lagt frem i juni 2016, startet regjeringen en stor satsing på Forsvaret. Landmaktproposisjonen bygger videre på denne satsingen. Til sammen utgjør langtidsplanen og landmaktproposisjonen en samlet plan for utviklingen av Forsvaret.

– Regjeringen forplikter seg til å fortsette satsingen på Forsvaret, og vil følge opp de endringene Stortinget har besluttet. Det forplikter også Stortinget. Vi politikere må være uredde og ta ansvar for gjennomføringen av planen, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Les også Stortingets innstilling på saken (Innst. 50 S (2017-2018)).

Til toppen