Langsiktig perspektiv på energi

Kommisjonen planlegger å legge frem en infrastrukturpakke på energiområdet i siste kvartal av 2010. Energiråd Marit Engebretsen rapporterer om Kommisjonens planer på energiområdet for 2010 og årene fremover.

Europakommisjonen presenterte arbeidsprogrammet for 2010 i en meddelelse onsdag 31. mars. Arbeidsprogrammet har ikke energi som et eget satsingsområde, men energi omtales sporadisk i programmet. Vedlegg I og II til arbeidsprogrammet lister opp hvilke dokumenter Kommisjonen planlegger å legge frem på blant annet energiområdet i 2010/2011. Dokumentene er følgende:

  • en infrastrukturpakke på energiområdet, planlegges lagt frem i fjerde kvartal 2010. Pakken vil inneholde en meddelelse om utviklingen av infrastruktur på energiområdet i et 2020/30 perspektiv, et arbeidsdokument fra Kommisjonen om infrastruktur, en meddelelse om forberedelsene til et offshore grid i Nord-Europa og statusdokument på smart grids
  • en meddelelse om en oppdatert handlingsplan for energieffektivisering der erfaringene fra den første handlingsplanen for energieffektivisering vil bli presentert, forslag til tiltak for å nå målet på 20 prosent sparing innen 2020 (bygnings- og transportsektoren) samt en mulig omskriving av energitjenestedirektivet
  • en handlingsplan for energi 2011-2020
  • et veikart for et lavkarbon energisystem innen 2050
  • en meddelelse om implementering av bærekraftskriteriene for biodrivstoff
  • forslag knyttet til handel med energi (transparens og integritet)
  • et utkast til dokument (interim document) som skal danne grunnlag for diskusjonen om innholdet i handlingsplanen for energi 2010-2020
  • lovforslag for smart grids

Se hele arbeidsprogrammet og vedleggene til Kommisjonens arbeidsprogram.

Til toppen