Legenes spesialistutdanning moderniseres

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Modellen for legenes fremtidige spesialistutdanning ble besluttet i 2015. Nå sendes forskriften som regulerer roller, ansvar og oppgaver for spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av leger, på høring.

Behovet for spesialisthelsetjenester vil øke med rundt 30 prosent fram mot 2030. – Framtidens pasienter trenger legespesialister med høy kompetanse som kan tilpasse seg den raske medisinske utviklingen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. – Vi trenger flere spesialister, og vi må øke kvaliteten og kapasiteten i spesialistutdanningen. Det legger den nye ordningen til rette for.

Blant annet foreslås det at avtalespesialister, private sykehus, private laboratorier, sykehjem o.a. også skal kunne brukes som utdanningssteder som vil bidra til å øke utdanningskapasiteten.

Utdanningen gjennomføres som en del av sykehusenes og tjenestens daglige virksomhet. Hver lege skal ha et individuelt utdanningsløp. Det skal legges mindre vekt på antall prosedyrer og kurs, og mer vekt på læringsmål; det vil si hva legen skal forstå og kunne utføre etter endt spesialistutdanning. Det er læringsmålene som skal gi rett til spesialistgodkjenning.

Svikt i kommunikasjon og organisering rangeres høyt i undersøkelser om pasienttilfredshet. De fremtidige legespesialistene skal derfor også undervises i kommunikasjon, etikk, juss, kvalitet og pasientsikkerhet.

Forskriften regulerer hvordan ansvaret for spesialistutdanningen for leger skal fordeles. Det foreslås at Helsedirektoratet skal ha ansvar for å beslutte læringsmål, godkjenne utdanningssteder og godkjenne spesialister. Spesialitetskomiteene i Legeforeningen skal gi faglige innspill om læringsmål og læringsaktiviteter. Regionale helseforetak skal ha ansvaret for å legge til rette for at ny ordning kan gjennomføres, og helseforetakene skal legge til rette for helhetlige utdanningsløp for spesialistutdanningens andre og tredje del.

Den nye ordningen skal i gang fra høsten 2017 for utdanningens første del. For resten av utdanningen kommer ordningen i gang våren 2019. For leger som allerede er i gang med spesialistutdanningen, blir det overgangsordninger slik at leger som er i spesialisering, blir ivaretatt.

Det fremmes ikke forslag om nye regler for spesialiseringene i allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin. Forslag om dette vil bli sendt på egen høring. I forslaget videreføres gjeldende regler om spesialist­utdanning og -godkjenning av tannleger.

Les høringsdokumentene for endringer i spesialistutdanningen for leger