Leger trenger kolleger

Vi må ikke bare sørge for nok leger. Vi må også sørge for at de får gode kolleger.

Fylkeslege Per Stensland båser støv av et gammelt løfte i Aftenposten 8.mai. Løftet kom fra helseminister Bjarne Håkon Hanssen som lovte 2200 flere fastleger for åtte år siden. Hanssen sa at de nye legene skulle bruke tid på pasienter og oppgaver innen skolehelsetjeneste og sykehjem. Han signaliserte at dette var ett av grepene som skulle komme i samhandlingsreformen. Men slik ble det ikke. Da reformen ble lagt fram noen måneder senere, inneholdt den ingenting om 2200 nye leger. Det eneste som sto igjen var en nokså rund formulering om at regjeringen vil legge til rette for at veksten i legetjenester i hovedsak kommer i kommunene

Stensland skriver at mange oppgaver og lange arbeidsdager er i ferd med å gjøre det vanskeligere å rekruttere fastleger til distriktene. Han mener derfor det er på tide å innfri det gamle løftet om 2200 flere leger.

Sammenlignet med andre land har Norge god legedekning med relativt færre innbyggere per fastlege. Statistikken viser at vi har lykkes med å rekruttere flere fastleger enn befolk­nings­veksten krever. Samtidig ser vi at det enkelte steder har blitt mer krevende å rekruttere fastleger. Vi tar denne utviklingen på alvor.

Det er grunnen til at vi har bedt Helsedirektoratet kartlegge hvilke oppgaver fastlegene bruker tid på. Når vi får denne oversikten, må vi ta en diskusjon om hvilke oppgaver myndighetene mener fastlegene skal prioritere. Det nye utvalget som skal se på prioriteringer i kommunene, vil også se på fastlegene og deres rolle.

I tillegg til å se på fastlegenes oppgaver på litt lengre sikt, tar vi grep for å støtte opp under rekrutteringen på kort sikt. Vi etablerer nå en ny tilskuddsordning som gjør det mulig for kommuner å søke om midler til rekruttering av fastleger og tiltak for å heve kvaliteten og kompetansen allmennlegetjenesten.

Befolkningen blir eldre og behovet for legetjenester kommer til å øke. Derfor må vi sørge for at det er interessant og attraktivt å være fastlege. Det er et ansvar som både stat og kommuner må ta på alvor.  

Mange fastleger strever med å få tiden til å strekke til. De må følge opp skrøpelige pasienter som skrives ut fra sykehus og de har ansvaret for pasienter med langvarige og kroniske helseplager. Samarbeidet mellom fastlegene og andre deler av den kommunale helse- og omsorgstjenesten fungerer ikke like godt alle steder. Det fører til at helsetjenesten i kommunen oppleves som oppstykket og uforutsigbar for mange pasienter. Mer arbeid i team vil være til beste både for pasienter og fastleger. Vi starter nå forsøk med primærhelseteam, der fastleger skal arbeide sammen med sykepleiere og annet støttepersonell. Sykepleierne vil da kunne avlaste legene og styrke oppfølgingen av pasienter med langvarige helseplager. Slik vil fastlegene få frigjort mer tid til behandling av dem som trenger det aller mest. 

Det er bra at leger tar del i det forebyggende arbeidet i kommunene. Men at helsesøsters dør er åpen hver dag er like viktig som at legen fra kommunen kommer på besøk en gang i halvåret. Derfor har vi styrket skolehelsetjenesten og helsestasjonene med over en milliard kroner siden vi kom i regjering. Det har ført til at flere barn og unge har en helsesøster å gå til når de trenger hjelp til små og store problemer.

Vi har også sørget for langt flere psykologer der folk bor. Da vi kom i regjering var det bare 130 psykologer med statlig tilskudd i 95 av landets kommuner. I dag er det 410 psykologer med statlig tilskudd i 265 kommuner.

Skal vi heve kvaliteten på tjenestene ute i kommunene, er vi nødt til å heve kompetansen også. Derfor foreslår vi nå kompetansekrav i alle kommuner. Fra 2018 vil vi kreve at alle kommuner skal ha lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesøster. Fra 2020 vil vi kreve at alle kommuner skal ha ergoterapeut, psykolog og tannlege.

Jeg mener, som tidligere helseminister Hanssen, at vi trenger leger som bruker mer tid på sykehjemmene våre. Men vi trenger også andre flinke fagfolk på sykehjemmene og i hjemmetjenesten. Derfor er vi nå i gang med en storstilt kompetanseheving i hele helse- og omsorgstjenesten i kommunene.

Fylkeslege Per Stensland skriver at helsetjenesten er best når den bygger på en velfungerende primærhelsetjeneste. Jeg er helt enig med ham. Det er derfor vi nå ruster den opp og sørger for at leger får flere kolleger. 

Til toppen