Historisk arkiv

Leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Regjeringen har vedtatt å videreføre leveringsplikten for fartøy med torsketråltillatelse. Leveringsplikten omfatter 80 % av torskefangsten og 60 % av hysefangsten. Det blir videre innført en bearbeidelsesplikt for 70 % av torsk som er omfattet av leveringsplikten.

Pressemelding

Nr.: 133/2006
Dato: 22.12.2006
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Jan Fredrik Danielsen, mobil 95 21 44 26

Leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse

Regjeringen har vedtatt å videreføre leveringsplikten for fartøy med torsketråltillatelse. Leveringsplikten omfatter 80 % av torskefangsten og 60 % av hysefangsten. Det blir videre innført en bearbeidelsesplikt for 70 % av torsk som er omfattet av leveringsplikten.

I høringsnotat av 23. juni 2006 ble det foreslått endringer i ordningen med leveringsvilkår for fartøy med torsketråltillatelse. I høringsuttalelsene er det gjennomgående påpekt at fiskeindustrien er avhengig av stor fleksibilitet for å kunne disponere og utnytte tilgjengelig råstoff, produksjonskapasiteter og markedsmuligheter. Dette er også avgjørende for spesialisering av industrianleggene på enkelte fiskeslag og nødvendige forutsetninger for å kunne drive en lønnsom industri.

– Vårt utgangspunkt har hele tiden vært å se på mulighetene for å utvikle et virkemiddel som skal sikre råstofftilgang og arbeidsplasser i spesielt fiskeriavhengige kommuner langs kysten. Vi har derfor lyttet til næringens og kommunenes synspunkter og har vedtatt en løsning som viderefører nåværende tilbudsplikt og omfang av leveringsplikten samtidig som vi innfører en bearbeidelsesplikt for 70 % for torsk, sier statssekretær Vidar Ulriksen.

Soria Moria erklæringens omtale om at leveringsvilkårene må håndheves strengt slik at konsesjoner ved grove brudd blir inndratt, følges opp.

Fiskeri- og kystdepartementet vil også gjennomføre en opprydding i de individuelle leveringsvilkårene. Dette vil bli fulgt opp i forhold til den enkelte konsesjon og det enkelte rederiet i et samarbeid mellom fartøyeieren, kommunen og fylkeskommunen og Fiskeri- og kystdepartementet.

  • Forskrift om endring av forskrift av 12. september 2003 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse - se Lovdata
  •  Kongelig resolusjon