Likestilling inn i klimaarbeidet

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

På en ny internasjonal kåring inntar Norge tredjeplassen når det gjelder kvinners rolle i klimaarbeidet. Norge har ledet forhandlingene om likestilling og klima under FNs Klimakonferanse i Warszawa.

-Det har i økende grad blitt klart at kvinner står sentralt i løsninger på klimautfordringen. I mange særlig sårbare utviklingsland er kvinner er mer direkte berørt enn menn når det gjelder effekter av klimaendringer, som tørke, flom og andre ekstremvær, sier klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft. Samtidig spiller kvinner en viktig rolle i å bekjempe klimaendringer, i katastrofeforebygging og tilpasning til klimaendringer.

Verdens naturvernunion (IUCN) har utarbeidet et nytt verktøy for å måle likestilling og klima. Verktøyet ble lansert tirsdag, som er likestillingsdagen under FNs klimaforhandlinger i Warszawa. Økosystemforvaltning, deltakelse i lokale, nasjonale og internasjonale beslutningsprosesser, utdanning, rettigheter og livsgrunnlag er noen av indeksene. Island topper listen. Panama er det beste sør-amerikanske landet med en 17. plass, mens Sør- Afrika kommer på en 18. plass.

Selv om Norge scorer høyt på de fleste områdene, så viser likestillings- og miljøindeksen at Norge kommer dårlig ut når det gjelder andelen av kvinner som jobber med lokal miljøforvaltning.

- Vi kan være stolt av denne tredjeplassen, samtidig som vi har vi har et lite forbedringspotensiale. Nå er det viktig at vi bruker våre erfaringer til å inspirere andre land, sier klima- og miljøvernministeren.

FNs klimaforhandlinger i Doha i 2013 fattet for første gang en beslutning om å fremme kjønnsbalanse og øke kvinners deltakelse i klimaforhandlingene og representasjon i organer under Klimakonvensjonen og Kyotoprotokollen. Land og observatørorganisasjoner ble bedt om å sende inn synspunkter på måter en kan fremme målet om kjønnsbalanse og mer effektiv klimapolitikk som er tilpasset behovene til både kvinner og menn. Likestilling og klima er nå derfor blitt et eget tema under klimaforhandlingene. Det er utgangspunktet for måle-verktøyet som ble lansert tirsdag.

Klimasekretariatet har utarbeidet en rapport om kjønnsbalansen i delegasjoner og i organer under Klimakonvensjonen og Kyotoprotokollen. Rapporten viser at majoriteten av organer under Klimakonvensjonen og Kyotoprotokollen har under 30 prosent kvinner og at noen har så få som 11-13 prosent. Representasjonen av kvinner i forhandlingsdelegasjonene ligger i gjennomsnitt rundt 30 prosent. Norge ligger på over 40 prosent.

- Hovedspørsmålet her i Warszawa har vært hvordan beslutningen fra Doha skal følges opp. Forhandlingene var konstruktive og fokusert på virkemidler for å fremme bedre kjønnsbalanse, klimapolitikk som tar likestillingshensyn, og mer effektiv deltakelse fra kvinner i FNs klimaarbeid, sier fagdirektør Georg Børsting i Utenriksdepartementet. Børsting ledet forhandlingsgruppen som behandlet likestillings- og klimaspørsmål i Warszawa.

En rekke andre forslag skal drøftes videre, som et eget arbeidsprogram for kjønnsbalanse, måling og rapportering, forskning og økt kunnskap, og etablering av plattform for dialog og deling av informasjon og erfaringer. Disse spørsmålene følges opp på neste møte i juni neste år.

Finlands tidligere president, Tarja Halonen, sa dette under kåringen tirsdag - med henvisning til sin tidligere karriere som advokat:

-Man må ha bevis for å vinne en sak. Nå har vi en indeks - vi har bevis. Så nå kan vi vinne likestillingskampen også på klimaområdet, sier Tarja Halonen.

Fakta:

  • Verdens naturvernunion (IUCN) har utarbeidet et nytt verktøy og indeks for å måle likestilling og klima. Verktøyet ble lansert på årets likestillingsdag under FNs klimaforhandlinger i Warszawa.
  • Norge kommer ut som nummer tre i denne første målingen. Island og Nederland inntar 1. og 3. plassen-
  • 72 land er med i målingen som tar for seg 27 områder, som økosystem, deltakelse i lokale, nasjonale og internasjonale beslutningsprosesser, utdanning, rettigheter og livsgrunnlag.

Nettssted: environmentgenderindex.org

Tarja Halonen og Georg Børsting
-Gratulerer Norge, sa Finlands tidligere president Tarja Halonen til fagdirektør Georg Børsting fra det norske forhandlingsteamet til FNs klimaforhandlinger. Norge kommer på tredjeplass i en ny kåring om kjønnsbalanse og kvinners plass i klimaarbeidet. (Foto: Erik Aasheim/Miljøverndepartementet)